Listerby 14:24 m.fl. (2024)

Kommunstyrelsen beslutade 2023-12-05 § 363 att anta förslaget till upphävande av del av byggnadsplan 170 för Listerby 14:24mfl., Ronneby kommun. Upphävandet fick laga kraft den 2024-01-03.

Syftet med upphävandet är att möjliggöra för Trafikverkets nya vägplan för europaväg 22. Planen hanteras med förenklat förfarande för upphävande. Planförslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Detaljplanen har varit utskickad på samråd till berörda myndigheter och fastighetsägare med flera under tiden 2023-19-25 till och med 2023-10-15. En sammanfattning av inkomna synpunkter samt kommentarer till dessa finns i samrådsredogörelsen. Ett förenklat förfarande har inget granskningsskede utan planen antogs efter samrådstiden utan ändringar.

Beslut om antagande och laga kraft

Kommunstyrelsen har 2023-12-05 § 363, antagit upphävandet av del av byggnadsplan 170 för Listerby 14:24 med flera, Ronneby kommun, Blekinge län. Beslutet har vunnit laga kraft den 2024-01-03.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av upphävandet enligt 14 kap. plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Du kan ta del av materialet genom att ladda ner planhandlingarna under relaterad information. Du behöver Adobe Reader eller liknande för att kunna ta del av pdf-filer på din dator. Klicka på Adobe ReaderLänk till annan webbplats.Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.för att ladda ner programmet.

Planbeskrivningen finns även att tillgå digitalt genom att följa denna länk.Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Processen att upphäva en detaljplan

Den formella processen som planarbetet följer kallas för ett förenklat förfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Du kan läsa mer om planprocessen Länk till annan webbplats. och vad en detaljplan innebär på vår och Boverkets webbplats Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Trafikverkets process

Kommunens arbete med att upphäva del av byggnadsplanen skiljer sig från Trafikverkets arbete med att ta fram en ny vägplan och deras utbyggnad av E22.

För att se hur området kommer se ut i framtiden och Trafikverkets process kring vägplanen se Trafikverkets hemsida, Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.