Ronneby 22:1 - Viggen Östra (2020)

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2020-04-22 § 115 att anta förslaget till ändring av gällande detaljplan för Del av Ronneby 22:1 m.fl., Västervägen (Viggen östra), Ronneby kommun.

Syftet med ändringen av detaljplan för Del av Ronneby 22:1 m.fl., Västervägen (Viggen östra) har varit att justera planens gränser och fastighetsgränser efter verkliga markförhållanden. Ändringen av detaljplanen har gjorts enligt standardförfarande. Planen avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Detaljplanen har varit utskickad på samråd till berörda myndigheter och fastighetsägare med flera under tiden 2019-11-04 till och med 2019-11-25. Efter samrådsskedet har ändringar och tillägg gjorts i planhandlingarna och förslaget sändes ut för granskning under tiden 2020-03-06 till och med 2020-03-27. En sammanfattning av inkomna synpunkter samt kommentarer till dessa finns i samrådsredogörelsen och granskningsutlåtandet.

Du behöver Adobe Reader eller liknande för att kunna ta del av pdf-filer på din dator. Klicka på Adobe Reader Länk till annan webbplats.för att ladda ner programmet.

Miljö- och byggnadsnämnden