Överklagade detaljplaner

Innan man kan börja genomföra en detaljplan, det vill säga få bevilja bygglov och marklov med mera enligt planen skall denna först "vinna laga kraft". Detta sker tidigast 21 dagar efter antagandesbeslutet har anslagits på kommunens anslagstavla och cirka 28 dagar efter att Kommunfullmäktige eller Miljö- och byggnadsnämnden antagit detaljplanen.

Vem får överklaga en antagen detaljplan?

En kommuns beslut att anta en detaljplan får överklagas av den som är berörd av planen och som senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Mark- och miljödomstolen är den första instansen som juridiskt prövar överklagade detaljplaner.

Vad kan man överklaga?

Länsstyrelsen kan vid prövningen av en överklagan i princip endast fastställa eller upphäva planen i dess helhet. Länsstyrelsen kan alltså normalt aldrig ändra en av kommunen antagen detaljplan.

Plan- och bygglagen bygger bland annat på principen om kommunal självbestämmanderätt i frågor som rör hur mark- och vattenområden inom kommunen skall användas och hur miljön ska utformas. En grundregel är att viktiga principfrågor om kommunens utbyggnad inte skall kunna ändras genom att enskilda överklagar kommunens beslut att anta en detaljplan. Enskilda sakägare och andra intressenter skall alltså normalt inte kunna åberopa olika motstående allmänna intressen för att få ett kommunalt beslut upphävt eller ändrat. Överklaganden från enskilda skall i princip bara kunna avse frågor som är av betydelse för de klagande i deras egenskap av sakägare eller boende inom och i anslutning till planområdet.

Ett överklagande kan i princip avse alla omständigheter som är av betydelse för den fråga som överklagandet gäller. Länsstyrelsens prövning inriktas dock i första hand på detaljplanernas expropriativa effekter, på avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen, eller mellan motstående enskilda intressen samt - om det ifrågasätts - på att kommunen handlagt planärendet på ett formellt riktigt sätt.

Länsstyrelsen gör med anledning av överklaganden mycket sällan några väsentligt annorlunda bedömningar än kommunen i fråga om exploateringsgrad, byggnadsutformning, tillgång till service, trafiksystemets standard och andra liknande kvalitetsfrågor.

Kan Länsstyrelsens beslut överklagas?

Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Mark och Miljödomstolen i Växjö. Då prövas ärendet en gång till. Hanteringen av ärendet går till i princip på samma sätt som på länsstyrelsen.