Gärestad 1:13 - Ändring av gällande detaljplan (2023)

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan för Gärestad 1:13 med flera fastigheter i Ronneby kommun. Syftet med ändringen av detaljplanen är att skapa två nya anslutningsvägar för utbyggnad av utvecklingsområde Ro-14 i gällande översiktsplan Ronneby 2035. Detta bedömer Ronneby kommun ryms inom det ursprungliga syftet med detaljplanen. Planen hanteras med ett begränsat planförfarande. Planförslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Detta bedömer Ronneby kommun ryms inom det ursprungliga syftet med detaljplanen. Planen hanteras med ett standardförfarande. Planförslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035. Detaljplanen har tidigare varit utskickad på samråd till berörda myndigheter, fastighetsägare, föreningar med flera från 2023-03-13 till och med 2023-04-02. En sammanfattning av inkomna synpunkter finns i samrådsredogörelsen. Efter samrådet har vissa mindre ändringar och tillägg gjorts i planhandlingarna. En undersökning har upprättats, genomförandet av planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Det omarbetade planförslaget ställdes ut för att granskas från 2023-04-24 till och med 2023-05-08. Efter att granskningen av förslaget till ändring av detaljplanen genomförts har Ronneby kommun satt samman ett så kallat granskningsutlåtande Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.. I detta dokument kan du ta del av de synpunkter som kommit in under granskningen och läsa hur kommunen bemöter respektive synpunkt.

Antagande av planförslaget

Förslaget till ändring av detaljplan för Gärestad 1:13 m.fl., har antagits av Kommunstyrelsen 2023-06-07, § 194. Anslag av protokoll sattes upp den 14 juni 2023. Detaljplanen fick laga kraft 2023-07-07.

Granskningsutlåtande

Du kan ta del av materialet genom att ladda ner handlingarna. Du behöver programmet Adobe Reader Länk till annan webbplats. eller liknande för att kunna öppna PDF-filer.

Du är välkommen att ringa planarkitekt Peter Robertsson, 0457-61 82 16 eller stadsarkitekt Helena Revelj på 0457-61 82 27, om du vill ha mer information. Du kan också skicka e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se.

Den som inte framför sina synpunkter skriftligt senast under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen. Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer med flera om innehållet i denna skrivelse.

Processen att arbeta fram en detaljplan

Den formella processen som planarbetet följer kallas för ett standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Du kan läsa mer om planprocessen Länk till annan webbplats. och vad en detaljplan innebär på vår och Boverkets webbplats Länk till annan webbplats Länk till annan webbplats..

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.