Hjortsberga 4:73 - Södra Johannishus (2023)

Kommunstyrelsen har genom Enheten för strategisk samhällsutveckling upprättat en detaljplan för del av Hjortsberga 4:73 (södra Johannishus) i Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av skola, vård, centrumverksamhet och bostäder. Detaljplanen planen har hanterats med ett standardförfarande. Planen bedöms inte antas medföra en betydande miljöpåverkan. Planen avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035

Antagande

Kommunstyrelsen beslutade 2022-06-07 § 175 att anta förslaget till ny detaljplan för del av Hjortsberga 4:73 (södra Johannishus), Ronneby kommun.

Överklagan

Beslutet att anta detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen beslutade den 6 februari 2023 att avslå överklagandet.

Beslutet att avslå överklagan överklagas vidare till mark- och miljööverdomstolen. Mark- och miljööverdomstolen beslutade den 22 mars 2023 att inte ge prövningstillstånd. Beslutet kan inte överklagas vidare och detaljplanen får därför laga kraft.

Laga kraft

Detaljplanen fick laga kraft 2023-03-22.