Planprogram

Kommunen kan välja att göra ett så kalla planprogram innan en detaljplan görs. Ett planprogram kan förbereda en eller flera nya detaljplaner i ett område. Kommunen kan välja om programmet ska vara stort och strategiskt eller mer detaljerat och undersökande för ett mindre område.