Folkhälsa

Folkhälsa är ett uttryck som handlar om hela befolkningens hälsa till skillnad från den enskildes hälsa.  En god folkhälsa handlar därför inte bara om att hälsan bör vara så bra som möjligt i befolkningen, den bör också vara jämlikt fördelad.

Hälsa gäller individen medan folkhälsa är hälsa i hela befolkningen. Det är många faktorer som påverkar hälsan: Var vi lever och hur vi bor, miljö, barndom, uppväxttid, utbildning och arbete. Det handlar också om vårt sociala nätverk, om att vara sedd och hörd och att veta att man inte är ensam. Ytterligare faktorer är våra levnadsvanor, hur vi äter, om vi röker och dricker och om vi motionerar.

Hälsa beskrivs ofta som frånvaro av sjukdom. Men inom folkhälsoarbetet menar man på att hälsa är något mer. Det kan t.ex. vara att uppleva välbefinnande och mening i livet. Hälsa bör därför inte ses som ett mål i sig, utan snarare som en viktig förutsättning för att kunna förverkliga de mål man själv satt upp.

Ytterst handlar folkhälsa om i vilket samhälle vi vill leva. Det finns ett nära samband mellan demokrati, delaktighet, jämlikhet och social trygghet å den ena sidan och en bra folkhälsa å den andra. Målet för folkhälsopolitiken är att människors hälsa ska ses som ett av de allra mest angelägna övergripande målen för hela samhällspolitiken.

Folkhälsoarbete i Ronneby

Ronneby kommuns strategiska folkhälsoarbete utgår från Hållbarhetsstrategi Ronneby kommun 2022-2025. Pdf, 1.1 MB.

Folkhälsoråd

Ronneby kommun har ett Folkhälsoråd som är rådgivande till kommunstyrelsen. Folkhälsorådet är också remissinstans vid kommunala beslut som rör folkhälsofrågor.

Representanter till Folkhälsorådet utses av kommunstyrelsen:

Ledamöter

Roger Gardell, ordf. (L)

Anna Carlbrant (M)

Malin Månsson (S)

Lennart Hägglöf (S)

Decirée Permevik (SD)

Tjänstepersoner

Emma Stahre, Förvaltningschef Arbete- och välfärdsförvaltningen

Tobias Ekblad, Förvaltningschef Utbildningsförvaltningen

Anna Hinseäng, Förvaltningschef Teknik, fritid- och kulturförvaltningen

Maria Appelskog, Förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen

Sofie Ceder, Folkhälsosamordnare