Ungdomsenkäten Lupp

Ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är ett verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt. Enkäten är framtagen av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och handlar om ungdomars syn på fritidsutbud, skolan, arbete, hälsa, trygghet och politik.

I Ronneby kommun genomförs Lupp-enkäten vart tredje år bland ungdomar i årskurs 8 och i årskurs 2 på gymnasiet. Svaren från undersökningen ger kommunen bättre kunskap om ungas livssituation, bättre underlag för att fatta beslut som berör unga och fungerar som ett stöd i dialogen mellan unga och kommunens tjänstepersoner och politiker.

Lupp genomfördes senast i Ronneby hösten 2020. Nedan redovisas en sammanfattning av resultatet. Läs hela resultatet från undersökningen 2020 i rapporten här. Pdf, 2.1 MB.

Fritiden i Ronneby

Totalt sett svarar 87 % att de är nöjda med sin fritid. Tjejer är dock något mindre nöjda i 2020 års resultat, medan killar är något nöjdare. Skillnaden mellan könen gällande nöjdhet har alltså ökat. Över tid kan vi även se att ungdomarnas vanor på fritiden har förändrats en del sedan år 2017. Färre ungdomar läser regelbundet på fritiden jämfört med år 2017. Andelen som läser minst en gång i veckan har bland tjejerna gått från 60 % till 37 % och bland killar från 37 % till 27 %. Däremot har andelen som är ute i naturen minst en gång i veckan tydligt ökat. Det är också fler unga som svarar att de regelbundet spelar online-, data- eller tv-spel.

Synen på inflytande har försämrats

Runt 60-70 % av ungdomarna i Ronneby vill vara med och bestämma om olika saker i
skolan. Det framgår också att 32 % av högstadieungdomarna och 42 % av gymnasieungdomarna vill påverka i frågor som rör kommunen. Andelen som svarar att de vill påverka i
kommunen har dock minskat sedan år 2017.

Vad gäller synen på möjligheterna att påverka är det en relativt låg andel, 14 % av högstadieungdomarna och 18 % av gymnasieungdomarna, som svarar att de har mycket eller ganska stora möjligheter att föra fram sina åsikter. Även andelen som ser sig ha möjligheter att påverka i kommunen har minskat från år 2017. Utöver detta har andelen gymnasieungdomar som upplever att de får vara med och bestämma om olika saker i skolan tydligt minskat från år 2017.

Tryggheten ökar och utsatthet för brott minskar

I flera frågor om trygghet i skolan har nöjdheten ökat. Vi kan se att andelen som rapporterar att våld, mobbning, sexuella trakasserier och rasism förekommer har tydligt minskat
från år 2017. Andelen högstadieungdomar som angett att våld förekommer på skolan har
gått från nästan 60 % år 2017 till 27 % i 2020 års resultat.

Därutöver kan vi även se att killars utsatthet för olika brott tydligt har minskat. Detta gäller framförallt hot och stölder men även misshandel och sexuellt våld. Bland tjejer ses även en tydlig minskning i andelen utsatta för sexuellt våld eller utnyttjande. Vidare framgår det att tryggheten på olika platser i kommunen har ökat från 2017. Andelen som känner sig trygga på stan/i centrum samt i kollektivtrafiken är något lägre i Ronneby vid en jämförelse med rikssnittet för Lupp 2020.

Stora skillnader i hälsa mellan tjejer och killar

Det finns stora skillnader mellan tjejer och killar vad gäller upplevd hälsa. I årets resultat är det dessutom så att tjejer mår något sämre än år 2017, medan killar mår ungefär lika bra. Vad gäller stress är det en hög andel tjejer (64 %) och även killar (33 %) som uppger att de har besvär flera gånger i veckan eller i stort sett varje dag. Totalt 45 % av tjejerna svarar vidare att de flera gånger i veckan eller oftare är nedstämda eller deppiga. Motsvarande andel bland killarna är betydligt lägre, 19 %. De framgår också att unga med funktionsnedsättning samt unga hbtq-personer har en sämre hälsa än övriga ungdomar.

I 2020 års Lupp-enkät fanns även en fråga om hur Corona har påverkat ungdomarna i olika avseenden. Det är en relativt hög andel tjejer, totalt 48 % av tjejerna som svarar att deras psykiska hälsa blivit lite eller mycket sämre på grund av Corona. Andelen killar som svarar att deras psykiska hälsa har blivit sämre efter Corona är 21 %.

Färre unga dricker alkohol och röker cigaretter

I resultatet framkommer att färre unga i Ronneby dricker alkohol och röker cigaretter
jämfört med år 2017. Detta går i linje med den nationella utvecklingen som även den visar
på en minskande trend. Däremot är det något fler tjejer som i år svarar att de snusar,
skillnaden är dock liten. I nationella och regionala undersökningar som rör ungas drogvanor
ses en liknande trend med en uppgång av snusanvändningen de senaste två-tre åren.