Ungdomsenkät LUPP

Ungdomsstyrelsen  har utvecklat enkätverktyget Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, för att Sveriges kommuner på ett enkelt sätt ska kunna ta reda på hur ungas situation ser ut lokalt. Enkäten handlar om ungdomars syn på fritidsutbud, skolan, arbete, hälsa, trygghet och politik.

I Ronneby kommun genomförs Lupp-enkäten bland ungdomar i årskurs 8 och i årskurs 2 på gymnasiet. Detta för att vi i Ronneby ska få ökad kunskap om våra ungas levnadssituation vilket är en nyckel till framgångsrik kommunal ungdomspolitik. Förhoppningen är att Lupp-enkätens resultat ska ligga till grund för långsiktig planering och vara ett viktigt beslutsunderlag i frågor som rör våra barn och ungdomar.

Lupp har genomförts i Ronneby 2005, 2008, 2012 och 2017. Nästa mätning genomförs hösten 2020 och presenteras i feberuari 2021.  

Läs resultatet från undersökningen 2017 i rapporten nedan.