Barns rättigheter och barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, blev svensk lag första januari 2020. Målet med barnkonventionen är att ge alla barn - oavsett bakgrund - rätt att alltid bli behandlade med respekt och ha möjlighet att komma till tals. Det innebär att barnets bästa ska komma i främsta rummet i alla åtgärder som påverkar och berör barn.

För kommunen som organisation innebär det ökade krav för att se till att barns rättigheter blir tillgodosedda utifrån barnkonventionen.

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som gäller för alla barn och ungdomar upp till 18 år.

FN:s kommitté för barnets rättigheter, barnrättskommittén, som ansvarar för kontroll av konventionens efterlevnad, har identifierat fyra huvudprinciper som ska vara vägledande i tolkningen av de 54 artiklarna i konventionen.

De fyra huvudprinciperna är:

  • Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
  • Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnet egen åsikt och erfarenhet.
  • Artikel 6: Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Här handlar det inte enbart om fysisk hälsa utan även om den psykiska, moraliska, andliga och sociala utvecklingen.
  • Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. Hänsyn ska tas till barnets åsikter i frågor som berör honom eller henne, hänsyn ska tas till barnets ålder och mognad.

Kommunövergripande barnrättsarbete i Ronneby

Från och med 2021 är ett av Ronneby kommuns strategiska mål Barn och ungas behov. Målet harmoniserar med barnkonventionen och utrycker bland annat att barn- och ungdomsperspektivet prioriteras och är centralt i samhällsplanering och all kommunal verksamhet.

Läs mer om målet och vad det innebär under kommunens målarbete.

För att stödja Ronneby kommuns förvaltningar, nämnder och bolag att tillämpa ett barnrättsperspektiv utifrån barnkonventionen finns en rutin för barnrättsbaserade beslutsunderlag.

Goda exempel på kommunens barnrättsarbete

Kommunens verksamheter arbetar på olika sätt i planering, aktiviteter och verksamhet med utgångspunkt i barnkonventionen. I bildspelet nedan ser du goda exempel på hur kommunens verksamheter arbetar för att stärka barns rättigheter. Här kan du läsa mer om varje exempel. Pdf, 2.6 MB.