Kommunens målarbete

Att sätta mål och följa upp resultat är det verktyg förtroendevalda har för att styra en organisation. Målstyrningsprocessen ska ge information om kvaliteten, vad som behöver utvecklas och förbättras samt vad medborgarna får för skattepengarna.

För att Ronneby kommun ska använda resurser effektivt och svara upp mot invånarnas krav krävs en gemensam riktning och samordning av verksamheterna. Styrsystemets uppgift är att hålla samman styrningen av alla olika verksamhe­ter – allt från skola och omsorg till avfall och näringsliv. Det ska driva, säkra och utveckla den löpande verksamheten i kommunen.  

Ronnebys styrsystem utgår från en vision. Till denna är fem strategiska målområden kopplade. För att lyckas med styrningen sker löpande uppföljning av verksamhetsresultat med delårsrapporter och årsbokslut som rapporteras för politiker på olika nivåer i kommunen.

Bara genom att ta tillvara kunskap, energi och idéer hos alla våra med­arbetare kan vi tillsammans nå våra strategiska mål och ytterst visionen.

Strategiska målområden 2021-2024

De strategiska målområdena kommer från en väl genomarbetad nulägesbeskrivning och har formulerats av förtroendevalda tillsammans med representanter från förvaltningar och bolag. De har en tydlig koppling till FN:s globala mål för hållbar utveckling- Agenda 2030 och sätter fokus på dem vi är till för - medborgarna. De strategiska målområdena är:

  • Barn och ungas behov
  • Attraktiv och trygg livsmiljö för alla
  • Tillväxt och näringslivssamverkan
  • Ekonomi i balans för en hållbar utveckling
  • Attraktiv arbetsgivare

Läs mer om målområdena och vad de innebär i den här pdf-filen. Powerpoint, 3.1 MB.
Obs! Det här dokumentet är inte ännu tillgänglighetsanpassat. Kontakta lotta.bolwede@ronneby.se om du har problem att läsa filen.

Kvalitetsnätverk

Kvalitetsnätverket tillkom 2015 på initiativ från Ronnebys kommundirektör. Den består av en representant från varje förvaltning och bolag, verksamhetsutvecklare, kvalitetssutvecklare och utredare.

Det övergripande syftet med kvalitetsnätverket är att samordna och utveckla kvalitetsarbetet i kommunen. Där ingår t ex kommunövergripande undersökningar, målarbete, processkartläggning och omvärldsbevakning.

Kontaktperson

Om du har frågor kring kvalitetsnätverkets arbete eller kommunens målarbete får du gärna kontakta:

Lotta Bolwede
Verksamhetsutvecklare
Telefon: 0457-618 454
E-post: lotta.bolwede@ronneby.se