Hälsa, stöd & trygghet i skolan

Alla elever behöver stöd i sin utveckling. En del elever behöver mer hjälp än andra för att klara skolarbetet. Behovet av stöd kan ha fysiska, psykiska, sociala eller helt andra skäl. Det kan vara tillfälligt stöd eller bestå under hela skoltiden.

"Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare." Lgr 11

Det finns flera olika stöd som kan vara till hjälp för eleven. Under varje rubrik finns mer information om vilket stöd som kan erbjudas.