Råd och stöd

Förskolans och skolans uppgift är att ge alla barn och elever förutsättningar att utvecklas och att nå målen för verksamheten.

I förskolan finns specialpedagoger till stöd och handledning av personal.
Barnhälsovården, BVC, ansvarar för 1-5-åringars hälsa.
Förskolans specialpedagog arbetar med att tidigt upptäcka barn i behov av stöd och handleda/stödja personal i arbetet med barnens utveckling.

På respektive skola finns lokala elevhälsoteam (elevvårdsgrupp) med skolsköterska och skolläkare, kurator och specialpedagoger. Skolorna har också tillgång till talpedagog.

Elevhälsoteam (Elevvårdsgrupp)
Elevhälsan i skolorna bedrivs i lokala elevhälsoteam. Teamen består av skolsköterskor, kurator, specialpedagog och rektor. Olika kompetenser behövs för att belysa ungdomars behov utifrån olika perspektiv. Elevhälsoarbetet förutsätter en hög grad av samverkan och samarbete mellan personer både i och utanför skolan. På skolan är rektor ansvarig för elevhälsans arbete.

Skolkuratorn på de olika skolorna arbetar för elevers välmående och välbefinnande i förebyggande och åtgärdande syfte genom enskilda samtal och gruppverksamhet

Läs mer om vilka dessa är på din skola Länk till annan webbplats.


Råd- och stödteamet (RoS)

RoS är en gemensam stödfunktion inom Utbildningsförvaltningen i Ronneby kommun.

RoS-teamet arbetar på uppdrag av förvaltningens olika verksamheter och stödjer dessa i arbetet med att identifiera och stödja barn/elever genom att erbjuda kvalificerade och kompletterande tjänster inom elevhälsan. RoS-teamet har ett utvecklande, stödjande och samordnande uppdrag med fokus på att arbeta förebyggande och främjande.

RoS-teamet arbetar också med att utveckla samverkan med andra aktörer som till exempel barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), habiliteringen, socialförvaltningen och specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

Teamet leds av en chef och består av psykologer, specialpedagoger med olika inriktningar samt en socionom.

Exempel på tjänster som teamet kan erbjuda:

  • konsultation, handledning
  • observationer, kartläggningar och utredningar
  • direkt stöd och träning till barn och elever, enskilt eller i grupp

Då teamet består av olika professioner kan handledning och konsultation ges utifrån olika perspektiv. Teamets kompetenser omfattar läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter, neuropsykiatriska svårigheter och olika typer av beteende problematik. Utredningar kan också omfatta utvecklingsbedömningar av barn och ungdomar för att klarlägga styrkor och svagheter för att utifrån resultatet kunna ge eleven rätt stöd.

RoS ansvarar för utredning och bedömning inför beslut om eventuell inskrivning i anpassad skola.

RoS avger yttrande för beslut efter ansökan om tilläggsbelopp.

Besöksadress: Slättagårdsvägen 1, 372 52 Kallinge
Postadress: Ronneby kommun, Råd- och stödteamet, 372 80 Ronneby