Elevhälsa

Här kan du läsa om vad elevhälsa är och vilken hjälp elever kan få.

Elevhälsan omfattar enligt skollagen medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Den ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande samt stödja elevernas utveckling för att nå målen.

Med Elevhälsan menas därmedsärskilda insatser och det är ett samlingsbegrepp för alla de insatser som görs för att skapa ett positivt och utvecklande arbetsklimat i skolan.

Både den gemensamma och den yrkesspecifika kunskapen är nödvändig för ett effektivt och professionellt elevhälsoarbete.

Mål för elevhälsan

Att alla barn/elever i Ronneby kommun får det stöd och den hjälp som de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Elevhälsan ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

Syftet med elevhälsogruppen

Elevhälsogruppens syfte är att främja hälsan för alla barn/elever med särskilt fokus på barn/elever som är i behov av särskilt stöd för sitt lärande.

Elevhälsogruppen skall:

  • Samla information till en helhetsbild om barn/elevers behov av stöd i skolan.
  • Vara ett forum för diskussion kring barn/elevers behov av särskilt stöd.
  • Vara ett forum för återkoppling av gjorda utredningar utförda av Råd- och stödteamet, Barn- och ungdomspsykiatrin eller Habiliteringen.
  • Erbjuda tjänster och bedömningar utifrån de olika kompetenser som ingår i Elevhälsan.
  • Fortlöpande i PMO dokumentera de insatser som gjorts och grunderna till dessa.
  • Vara en förberedande instans inför Elevvårdskonferenser.

  Elevhälsogruppen gör utifrån ovanstående en bedömning och beslutar om någon/några av följande åtgärder:

  • Att intern pedagogisk kartläggning görs.
  • Att åtgärdsprogram upprättas.
  • Att anpassad timplan/studiegång upprättas. (Obs rektors beslut)
  • Att intern kompetens kopplas in ex specialundervisning. 
  • Att samtal med kurator, studie- och yrkesvägledare eller skolsköterska erbjuds.
  • Att ansökan om utredning på kommunens råd- och stödteam (ROS) görs.
  • Att ansökan i samråd med vårdnadshavare om utredning på barn- och ungdomspsykiatrin eller habiliteringen görs. Noteras av remitterande skolpsykolog.
  • Att göra anmälan till socialtjänsten. (Alla som jobbar med barn och ungdomar har en skyldighet att anmäla till socialtjänsten om oro finns att en elev far illa socialtjänstlagen 14 kap 1§), rektor undertecknar anmälan. Före anmälan skall detta diskuteras med någon medlem i elevhälsogruppen.
  • Att tid för elevvårdskonferens bestäms. Kallelse skickas till vårdnadshavare och berörd personal.

  Varje skola har ett egen elevhälsoteam, läs mer på respektive skolans hemsida.

  Vilka ingår i elevhälsan?

   • Rektor
   • Skolsköterska.
   • Skolkurator.
   • Studie- och yrkesvägledare för åk. 7-9 samt gymnasiet.
   • Specialpedagog.
   • Övrig berörd personal.

   Arbetsgång inför ärenden till Elevhälsan

   • Arbetslaget ansvarar i första hand för barnets/elevens elevhälsa.
   • Lärare/mentor eller annan personal som upptäcker svårigheter kring ett barn/en elev eller grupp som t.ex. inlärningssvårigheter, ogynnsam grupputveckling, sociala problem, tal, motorik etc. tar kontakt med personal i elevhälsan, t.ex. kurator, skolsköterska eller specialpedagog för att samtala kring eleven.
   • Arbetslaget undersöker om problem finns i andra ämnen eller sammanhang.
   • Kontakt tas snarast med elevens/elevernas vårdnadshavare för att resonera om svårigheterna/iakttagelserna.
   • Om svårigheterna kvarstår eller om behov finns av andra insatser ska eleven "flaggas" av undervisande lärare, mentor/klasslärare eller EHT-personal i funktion för detta i Vklass, som är skolans lärplattform.
   • Vid presentationen av ärendet/problemet ska arbetslaget/läraren ha kartlagt och ska redovisa följande:

    1) Tidigare insatser (pedagogiska, anpassningar i klassrummet mm.) samt förslag till nya insatser.
   2) Studieresultat.
   3) Tidigare åtgärdsprogram
   4) Social kompetens, kamratrelationer, samarbetsförmåga med mera. 
   5) Frånvarostatistik