Tilläggsbelopp

För barn eller elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd, så kallade extraordinära stödåtgärder, kan fristående förskolor och skolor ansöka om tilläggsbelopp hos barnets eller elevens hemkommun.

Extraordinära stödåtgärder är insatser som väsentligt avviker från det stöd som ingår i det grundbelopp som betalas till fristående förskolor och skolor. Tilläggsbeloppet ansöks på individnivå utefter barnets eller elevens behov.

Ett barn eller en elev har alltid rätt att få det särskilda stöd som hen behöver oavsett om verksamheten beviljas tilläggsbelopp eller inte. Förskolan eller skolan kan därför inte neka barnet eller eleven stöd med hänvisning till att tilläggsbelopp inte har lämnats (Skolverket).

Ronneby kommun betalar inte ut tilläggsbelopp retroaktivt.

Särskilt stöd i förskolan

I det grundbelopp som kommunen betalar ut till huvudman för fristående förskolor ingår bland annat ersättning för omsorg och pedagogisk verksamhet. Om ett barn i förskolan behöver särskilt stöd ska barnet ges det stöd som deras speciella behov kräver (skollagen 8 kap. 9§). Innan förskolan utformar stödet bör det föranledas av en analys av en pedagogisk kartläggning samt en handlingsplan. Detta för att lättare kunna formulera och följa upp stöd som getts samt utvärdera stödåtgärderna.

Skolverket räknar insatser som exempelvis personalförstärkning, handledning samt minskning av antalet barn i barngruppen som särskilt stöd i förskolan.

Särskilt stöd i skolan

I det grundbelopp som kommunen betalar ut till huvudman för fristående skolor ingår bland annat ersättning för ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd.

Ledning och stimulans innebär att skolan ska erbjuda en tillgänglig lärmiljö för eleven. Exempel på ledning och stimulans kan enligt Skolverket vara fler lärare per elev, små grupper i vissa ämnen och generella anpassningar av den fysiska miljön.

Då ledning och stimulans inte räcker för att eleven ska uppfylla de betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som minst ska uppfyllas ska eleven enligt skollagen 3. kap 5§ erbjudas extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen. Exempel på extra anpassningar är extra tydliga instruktioner, anpassat undervisningsmaterial, digitala verktyg eller insatser av speciallärare under kortare tid.

Om ledning och stimulans samt extra anpassningar inte räcker för att eleven ska uppfylla de betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som minst ska uppfyllas ska rektor, enligt skollagen 3 kap. 7§, skyndsamt inleda en utredning av elevs behov av särskilt stöd i samråd med elevhälsan. Om det framkommer i analysen av utredningen att särskilt stöd behövs ska detta stöd sättas in samt dokumenteras i ett åtgärdsprogram.

Exempel på särskilt stöd är specialpedagogiska insatser, placering i särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning.

Extraordinära stödåtgärder

Extraordinära stödåtgärder är insatser utöver det särskilda stödet. Det handlar om omfattande åtgärder som väsentligt avviker från det förskolan eller skolan ska göra inom grundbeloppet och för dessa insatser kan enskilda huvudmän ansöka om ett tilläggsbelopp (Skolverket).

Ansökan om tilläggsbelopp

Innan ansökan om tilläggsbelopp ska förskolan eller skolan i de flesta fall ha gjort följande åtgärder:

  • Genom ledning och stimulans erbjudit eleven en tillgänglig lärmiljö
  • Gett extra anpassningar.
  • I förskolan utifrån analys av pedagogisk kartläggning upprättat handlingsplan som följts upp och utvärderats.
  • I skolan utrett elevens behov av särskilt stöd samt upprättat ett åtgärdsprogram som utvärderats.
  • Anpassat sin organisation.