Tilläggsbelopp

Information och regler kring ansökan om tilläggsbelopp för fristående enheter

Tilläggsbeloppet är avsett som en möjlighet att bevilja särskild ersättning för enskilda elever som har omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov och lämnas endast för sådana stödåtgärder som går väsentligt utöver vad som ersätts genom grundbeloppet. Det kan således avse ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder, däribland sådana som riktas till elever med stora inlärningssvårigheter.

För att tilläggsbelopp ska kunna beviljas krävs att elevens stödbehov klarläggs och bedöms inom ramen för den utredning och det åtgärdsprogram som skolans rektor ansvarar för. Kostnaden för stödet ska vara omedelbart kopplat till den enskilde eleven och ha samband med elevens särskilda behov och förutsättningar för att kunna fullgöra sin skolgång.

Tilläggsbeloppet går utöver de stödåtgärder som är kopplade till den ordinarie undervisningen. Det berättigar inte till kostnader för stöd i form av extra undervisning, insats av specialpedagog, insats genom särskild undervisningsgrupp, visst stöd av elevassistent eller andra åtgärder som syftar till att hjälpa elever att nå målen i normalfallet. Kostnaden för sådana åtgärder ingår i stället i grundbeloppet.

En elev har rätt att få sitt stödbehov tillgodosett oavsett om tilläggsbelopp beviljas eller inte. Det är inte möjligt att villkora en stödinsats med att den sätts in endast om tilläggsbelopp beviljas.

Bilagor som ska vara med vid en ansökan om tilläggsbelopp är:

  • Utredning om barns/elevs behov av särskilt stöd
  • Åtgärdsplan samt utvärderingar
  • Utredningar gjorda av andra stödinstanser (ex. Habilitering, BuP)
  • Schema i verksamheten (både skola och fritidshem)