Leoparden 6 med flera fastigheter -Kockumvillan (2023)

Kommunfullmäktige beslutade 2023-03-30 § 79 att anta förslaget till ny detaljplan för Leoparden 6 m.fl. (Kockumvillan), Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är att i enlighet med Plan- och bygglagen att möjliggöra förtätning av området genom uppförande av trygghetsboende och bostäder på fastigheten Leoparden 6. Planområdet omfattar också befintlig bostadsbebyggelsen på Leoparden 7 och Lejonet 3 samt delar av omgivande gaturum för att säkerställa befintliga kulturvärden och möjliggöra en god väganslutning till ny bebyggelse. Planen har hanterats med ett utökat planförfarande och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planen avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Antagande

Kommunfullmäktige beslutade 2023-03-30 § 79 att anta förslaget till ny detaljplan för Leoparden 6 m.fl. (Kockumvillan), Ronneby kommun.

Detaljplanen har varit utskickad på samråd till berörda myndigheter och fastighetsägare med flera under tiden 2020-05-08 till och med 2020-05-31. En sammanfattning av inkomna synpunkter samt kommentarer till dessa finns i samrådsredogörelsen och granskningsutlåtandena.

Efter samrådsskedet har ändringar och tillägg gjorts i planhandlingarna och förslaget sändes ut för granskning 2020-10-16 till och med 2020-11-20.

Efter granskningen gjordes ändringar av plankartan varpå förslaget ställdes ut på en andra granskning under tiden 2022-08-29 till och med 2022-09-20.

Överklagande och laga kraft

Beslutet att anta en detaljplan vinner laga kraft när tiden för överklagande gått ut och ingen har överklagat det eller när länsstyrelsen har beslutat att inte överpröva planbeslutet. Du kan överklaga planen om du är berörd och om du har lämnat skriftliga synpunkter under samrådet eller granskningen. Du kan också överklaga planen om du anser att processen varit felaktigt genomförd, så kallat formaliafel.

Överklagan ska ställas till mark- och miljödomstolen men skickas eller lämnas till kommunen inom tre veckor från den 2023-04-06, det vill säga senast 2023-04-28. Överklagandet ska vara skriftligt och ange vilket ärende som överklagas. Skrivelsen ska även innehålla information på varför den klagande vill att beslutet ska ändras och vilken ändring som önskas. Handlingar som stödjer den klagandes uppfattning bör bifogas överklagandet. Överklagandet ska förses med klagandes kontaktuppgifter och underskrift. Om ombud anlitas ska fullmakt från ombudet bifogas överklagandet tillsammans med kontaktuppgifter till ombudet.

På grund av en omorganisation har ansvaret för detaljplanearbetet flyttats från miljö- och byggnadsförvaltningen till enheten för strategisk samhällsutveckling. Observera därför att detaljplanen nu har ett annat diarienummer än tidigare. Det nya diarienummret är KS 2015/555.

Processen att arbeta fram en detaljplan

Den formella processen som planarbetet följer kallas för ett utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Du kan läsa mer om planprocessen Länk till annan webbplats. och vad en detaljplan innebär på vår och Boverkets webbplats Länk till annan webbplats Länk till annan webbplats..

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.