Kalleberga 8:267 m.fl. (2023)

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till detaljplan för Kalleberga 8:267 med flera fastigheter i Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av förskole- och grundskoleverksamhet samt varierade bostadsformer som ett första steg i en strategisk utveckling av översiktsplanens utvecklingsområde Ka-01. Vidare syftar detaljplanen till en ny bebyggelse vars utformning och placering anpassas till platsens naturförhållanden.

Planen hanteras med ett standardförfarande. Planförslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Detaljplanen har varit utskickad på samråd till berörda myndigheter och fastighetsägare med flera under tiden 2023-01-09 till och med 2023-01-29. En sammanfattning av inkomna synpunkter samt kommentarer till dessa finns i samrådsredogörelse nr. 2. Efter samrådsskedet har ändringar och tillägg gjorts i planhandlingarna och förslaget sändes ut för granskning under tiden 2023-05-08 till och med 2023-05-19. Synpunkterna som inkommut under granskningen har sammanställts i granskningsutlåtandet.

Du är välkommen att ringa planarkitekt Peter Robertsson, 0457-61 82 16 eller stadsarkitekt Helena Revelj på 0457-61 82 27, om du vill ha mer information. Du kan också skicka e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se.

Beslut om antagande och laga kraft

Kommunstyrelsen beslutade 2023-09-05 § 228 att anta förslaget till ny detaljplan för Kalleberga 8:267 med flera fastigheter i Södermarksområdet, Ronneby kommun. Den nya detaljplanen fick laga kraft 2023-10-06.

Antagandehandlingarna till upphävandet finns länkade i PDF-format under relaterad information på denna artikelsida. Programmet Adobe ReaderLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. eller liknande behövs för att kunna öppna dem.

Processen att arbeta fram en detaljplan

Den formella processen som planarbetet följer kallas för ett standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Du kan läsa mer om planprocessen Länk till annan webbplats. och vad en detaljplan innebär på vår och Boverkets webbplats Länk till annan webbplats Länk till annan webbplats..

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.