Vad gör kommunens verksamheter för att förebygga brott och öka tryggheten?

Det görs mycket inom Ronneby kommun för att öka tryggheten för kommuns invånare och företagare. Här har vi sammanställt några exempel från de olika kommunala verksamheterna. Dock är nyckeln i det trygghetsskapande arbete just samverkan, samverkan över verksamhetsgränserna och mellan olika samhällsaktörer. Listan uppdateras löpande och innehåller bara exempel. Saknar du något eller vill veta mer? Ta kontakt med kommunens trygghetssamordnare Bibbi Rönnlund.

Utbildningsförvaltningen

-Inom utbildningsförvaltningen arbetar vi med akuta händelser, som exempelvis vandaliseringar eller stölder vid våra skolor och förskolor. Dessa behöver hanteras direkt och detta sker i samverkan med polisen. Det stora arbetet görs dock mer långsiktigt och förebyggande för att skapa rätt förustättningar för att minska antalet brott runt våra skolor, säger chefen för utbildningsförvaltningen Tobias Ekblad.

Nedan listas några av de aktuella aktiviteterna inom förvaltningen. Listan visar ett urval.

Hantera akuta händelser (inbrott, stöld, vandalisering)

 • Polisanmälan
 • Information/dialog med elever/vårdnadshavare vid akuta händelser
 • Rörelsedetektorer uppsatta vid utvalda skolor/förskolor
 • Avstängd wifi vid utsatta platser
 • Diskussioner förs för att sätta upp strålkastare eller kameror

Trygghetsmätning bland elever

 • Kommer att genomföras under hösten 2021. Mer information kommer.

Samverkan mellan socialtjänsten och skola mfl

 • Etablerad samverkan på t.ex. Kallingeskolan enligt SSPF-modellen = Samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritids
 • Kommunövergripande preventionsgrupp med deltagare från BRÅ, folkhälsoarbete, socialtjänsten, skola, polisen och fritids har startats upp
 • Rapport om elevernas frånvaro är framtagen av socialtjänst och skolpersonal. Rapporten visar på vikten av samverkan för att förebygga och bryta negativa konsekvenser av hög andel ogiltig frånvaro.

Långsiktigt trygghetsskapande arbete

  • Elever på högstadiet (Kallingeskolan & Snäckebacksskolan) och gymnasiet (Gymnasieskolan Knut Hahn och Blekinge Naturbruksgymnasium) utbildas i Mentorskap i våldsprevention (MVP) - läs mer här
  • Elever på mellanstadiet (alla kommunala grundskolor) kommer att utbildas i Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA = metal health first aid training) med start under höstterminen 2021. Du kan läsa mer om MHFA här Länk till annan webbplats.

  Socialförvaltningen

  -Grundverksamheten inom Socialförvaltningen är trygghetsskapande, både på individnivå och gruppnivå. På det sättet är det även social brottsprevention, säger chefen för socialförvaltningen Birgitta Ratcovich.

  Även hon betonar att nyckeln till framgången och till mer trygghet för enskilda personer och hela samhället är samverkan.

  Listan nedan visar ett urval av aktuella aktiviteter och projekt som socialförvaltningen arbetar med där trygghet och brottsprevention står i fokus.

  Trygghetsskapande aktiviteter på individ- och gruppnivå

  • Förebyggande teamet/Fältare
   är en verksamhet inom Ronneby kommun som består av två tjänster. Förebyggande teamets fältsekreterare arbetar dels med uppsökande och förebyggande insatser för att förhindra att ungdomar upp till 18 år hamnar i missbruk, kriminalitet och annat nedbrytande beteende, dels med råd och stödkontakter till ungdomar och föräldrar som de genom sitt arbete träffar på. Läs mer om deras arbete här.
  • Sesam
   är ett etablerat arbetssätt i Ronneby kommun för att både förebygga och ge akut hjälp vid våld i nära relationer. Beslut kring arbetet är taget i kommunfullmäktige. Läs mer om sesam här.
  • Komet
   erbjuder föräldrautbildningar för föräldrar till barn i olika åldrar, där föräldrarna önskar att kunna hantera bråk och konflikter mer framgångsrikt.
  • Pust
   genom projektet kan Ronneby kommun erbjuda särskilt utsatta ungdomar från 15 år ett sommarjobb. Kontakterna går genom förebyggande teamet och varje placering är individuell.

  Insatser vid olika typer av kriser

  • Socialförvaltningen erbjuder en rad olika insatser för att ge stöd och råd vid livskriser, ekonomiska kriser, i beroendesituationer m fl. Det kan handla om allt ifrån haschavvänjning, stödgrupper för olika livskriser eller hitta ett tryggt hem till utsatta barn eller ensamkommande barn. Du kan läsa mer om dessa olika insatser här.

  Akut hjälp

  Våga be om hjälp! Om du eller en anhörig behöver hjälp i en akut situation finns hjälp och stöd inom olika områden. Ronneby kommun har sammanställt en lista med olika kontaktuppgifter här.

  Trygghetsskapande arbete i samverkan

  Här kan nämnas andra kommunala verksamheter som utbildningsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen och Teknik, Fritid- och Kulturförvaltningen, Region Blekinge, polisen, fastighetsägare och berörda föreningar eller nationella organisationer.

  • Barnsäkert
   är en arbetsmetod för att upptäcka riskfaktorer i små barns uppväxtmiljö som är kopplade till att barn kan fara illa. Metoden används sedan 2021 i Ronneby kommun och kan komma att utökas till fler kommuner i länet. Projektet drivs ihop med Region Blekinge och Barnavårdscentralerna (BVC) i Ronneby.
  • Trygghetsvandringar
   genomförs återkommande, minst en gång årligen. Här medverkar representanter från de flesta kommunala verksamheter, fastighetsägare, polisen och berörda föreningar.
  • MVP = Mentor i våldsprevention
   I MVP arbetar fältsekreterare, fritidsledare, samhällskommunikatörer och skolpersonal gemensamt med schemalagda lektioner för högstadie- och gymnasieelever i Ronneby kommun för att höja ungas medvetande om våld. Läs mer här.
  • SSPF-modell
   Etablerad samverkan på t.ex. Kallingeskolan enligt SSPF-modellen = Samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritids
  • EST-lägesbild
   Veckovis lägesbildsbeskrivning utifrån EST-modellen (effektiv samordning för trygghet) där polisen, fastighetsbolagen och flera kommunala aktörer, däribland fältare rapporterar till en kommungemensam lägesbild. Läs mer om EST-arbetet här.
  • Preventionsgrupp
   Kommunövergripande preventionsgrupp med deltagare från BRÅ, folkhälsoarbete, socialtjänsten, skola, polisen och fritids har startats upp
  • Rapporter
   Aktuell rapport om elevernas frånvaro är framtagen av socialtjänst och skolpersonal. Rapporten visar på vikten av samverkan för att förebygga och bryta negativa konsekvenser av hög andel ogiltig frånvaro.

  Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen

  -Inom vår förvaltning står trygghetsfrågorna högst upp på agendan. Vi samlar olika verksamheter under ett och samma tak. Många tänker nog på oss som de som städar upp på gatorna eller fixar snöröjningen på vinter, vilket är en del i vårt trygghetsskapande arbete. Men vi arbetar även långsiktigt och relationsbyggande där grundverksamheten är våra fritidsgårdar och tillsammans med föreningslivet även våra idrotts- och kulturanläggningar, säger förvaltningschefen för Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen Anders Karlsson.

  Listan nedan visar ett urval av aktuella aktiviteter och projekt som förvaltningen arbetar med där trygghet och brottsprevention står i fokus.

  Fritidsgårdsverksamheten

  Det finns fyra fritidsgårdar i Ronneby kommun, i Bräkne-Hoby, Kallinge och Ronneby. Fritidsledarna finns även på plats i skolorna och arbetar mycket relationsbyggande och långsiktig. Mer info om verksamheten och öppettiderna hittar du här.

  Idrotts- och fritidsanläggningar

  En meningsfull fritid för barn, ungdomar och vuxna är viktigt inte bara ur ett folkhälsöperspektiv, det bidrar även till till ökat trygghet och kan även vara brottsförebyggande. Därför arbetar Ronneby kommun för att alla ska ha möjlighet till en innehållsrik och aktiv fritid. Vi har många fritidsanläggningar och engagerade föreningar med ett brett utbud av aktiviteter. Du kan läsa mer här.

  Serviceanmälan

  På ronneby.se kan alla hjälpa till att anmäla servicebehov eller fel inom kommunens fastigheter, fritidsanläggningar, gator, lekplatser eller badplatser. Fungerade gatubelysning, tömda papperskorgar och tvättade fassader bidrar enligt flera forskningsrapporter till en ökat trygghetskänsla på en plats. Det ska vara säkert och kännas tryggt att visats i kommunens lokaler och på kommunens mark. Du hittar serviceanmälan här. Länk till annan webbplats.

  Trygghetsskapande aktiviteter i samverkan

  • Idrottsanläggningar - Ronneby sporthall & Brunnsvallen
   I nära samverkan med föreningslivet som nyttjar de kommunala anläggningar har vi lyckats minska skadegörelser eller andra otrygghetsskapande aktiviteter i och runt exempelvis sporthallen i Ronneby och utomhusidrottsanläggningen Brunnsvallen. Så bytes låssystemet ut för cirka två år sedan vid sporthallen och kompletterades med tydlig information till föreningarna om tränarnas och deltagarnas ansvar vid vistelse i sporthallen. Även på Brunnsvallen kunde man genom samverkan mellan Ronneby BK, RF SISU Blekinge, Ronneby kommun och Blekinge Integrations- och utbildningscentrum (BIU) vända utvecklingen från bråk och klagomål till roliga fritidsaktiviteter för barn och ungdomar som spelar fotboll utifrån gemensamma regler. Läs mer om samarbetet vid Brunnsvallen här. Länk till annan webbplats.
  • Trygghetsvandringar - exempel järnvägsstationen
   genomförs återkommande, minst en gång årligen. Här medverkar representanter från de flesta kommunala verksamheter, fastighetsägare, polisen och berörda föreningar. Personal från Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen är med på vandringen och förvaltningen arbetar sedan intensivt med åtgärdslistan. Vid behov genomförs även korta puls-vandringar, så t.ex. vid järnvägsstationen i slutet av sommaren. Som en av åtgärderna synkades öppettiderna för de olika verksamheterna i byggnaden
  • MVP = Mentor i våldsprevention
   I MVP arbetar fältsekreterare, fritidsledare, samhällskommunikatörer och skolpersonal gemensamt med schemalagda lektioner för högstadie- och gymnasieelever i Ronneby kommun för att höja ungas medvetande om våld. Läs mer här.
  • SSPF-modell
   Etablerad samverkan på t.ex. Kallingeskolan enligt SSPF-modellen = Samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritids
  • EST-lägesbild
   Veckovis lägesbildsbeskrivning utifrån EST-modellen (effektiv samordning för trygghet) där polisen, fastighetsbolagen och flera kommunala aktörer, däribland fältare rapporterar till en kommungemensam lägesbild. Läs mer om EST-arbetet här.
  • Preventionsgrupp
   Kommunövergripande preventionsgrupp med deltagare från BRÅ, folkhälsoarbete, socialtjänsten, skola, polisen och fritids har startats upp.

  Under uppbyggnad - rondering i kommunens byggnader

  Förebyggande fastighetsunderhåll kan på sikt både sänka kostnaderna för underhåll och samtidigt öka säkerheten och trygghetskänslan för alla som vistas i kommunens byggnader och anläggningar. Arbetet med underhållsronderingar är i en uppstartsfas och mer information kommer snart.

  Dialog mellan politiker, tjänstepersoner och medborgare

  Det finns redan idag flera sätt för dig som medborgare att ta kontakt med Ronneby kommun, både politikerna och tjänstepersonerna för att förmedla synpunkter, skicka in utvecklingsförslag eller anmäla klagomål. Du kan använda serviceanmälan, skriva till kommunen på valfritt sätt eller skicka in ett medborgarförslag. Flera nya tjänster är på gång, som till exempel en avatar som kommer att arbeta i kommunens medborgarservice och är då tillgänglig dygnet runt. Du hittar aktuella kontaktvägar till kommunens olika verksamheter här och e-tjänster här Länk till annan webbplats..