Strandskydd

Strandskyddet har införts för att skydda både det rörliga friluftslivet och livsmiljöer för djur- och växtlivet runt våra hav, sjöar och vattendrag.

Orörda strandmiljöer erbjuder vackra landskapsbilder, natur- och kulturupplevelser samt möjligheter till en mängd olika aktiviteter. Allmänhetens rätt att färdas längs stranden är mycket stark. Strandskyddet utgör en förstärkning av allemansrätten och möjliggör att även de som inte äger mark vid vattnet får tillgång till strandmiljöerna. Stranden har även en betydande roll för djur- och växtlivet då många arter är beroende av de livsmiljöer som finns i strandområden både på land och i vattnet.

Strandskyddets huvudsyften är framför allt att långsiktigt säkerställa allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara gynnsamma livsvillkor för djur- och växtlivet på både land och i vatten. Strandskyddet regleras i 7 kap. 13-18 h §§ miljöbalken (1998:808), MB.

Här hittar du Miljöbalken (1998:808). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Var gäller strandskyddet?

Strandskyddet är tillämpligt vid hav, sjöar och vattendrag. Det generella strandskyddet sträcker sig 100 meter från strandkanten och inkluderar även undervattenmiljön.

Från och med juni 2021 omfattas delar av Ronneby kommuns kust av utvidgat strandskydd. Detta innebär att strandskyddet har utvidgats från 100 meter upp till 300 meter från strandkanten och beslutet inkluderar även undervattenmiljön. Trots att beslutet har överklagats av Ronneby kommun, är det gällande tills vidare.

I vissa områden kan strandskyddet vara upphävt, exempelvis i områden som omfattas av detaljplaner eller områden kring mindre sjöar och vattendrag.

Här kan du se information om ditt område omfattas av utvidgat strandskydd: Utvidgat strandskydd i Blekinge. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad innebär strandskydd?

Strandskyddet innebär restriktioner för hur strandområden får utnyttjas eller exploateras. Inom områden som omfattas av strandskydd är det till exempel förbjudet att:

 • uppföra ny bebyggelse,
 • ändra befintliga byggnader eller deras användning på ett sätt som begränsar allmänhetens tillgång till stränderna,
 • utvidga den privata zonen/hemfridszonen på mark som är tillgänglig för allmänheten,
 • utföra grävningar eller markförberedelser för byggnationer,
 • bygga anläggningar eller strukturer såsom bryggor, pirer, vägar och parkeringsplatser i områden som annars är tillgängliga enligt allemansrätten,
 • genomföra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur och växter, samt
 • utföra muddring eller fälla fler än enstaka träd.

Särskilda skäl

En dispens från strandskyddet kan endast beviljas om det finns särskilda skäl för att motivera dispensen. De särskilda skäl som får användas vid strandskyddsdispens regleras i miljöbalken. Endast de särskilda skäl som anges i 7 kap. 18 c § MB kan beaktas vid dispens och inkluderar följande:

 1. Redan ianspråktaget område: Detta innebär att området redan är taget i anspråk för specifika ändamål, såsom etablerade tomtplatser, hemfridszoner runt bostäder, industriområden eller campingplatser och inte längre är tillgängligt enligt allemansrätten.
 2. Område väl avskilt från stranden: Om platsen är avskild från stranden genom exempelvis en större väg, järnväg eller liknande och därmed inte har någon betydelse för allmänhetens tillgång till stränderna, kan detta utgöra ett särskilt skäl för dispens. Mindre vägar anses vanligtvis inte ha denna avskärande effekt.
 3. Anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet: Vissa typer av anläggningar, såsom båthamnar, pirer, bryggor och båthus är nödvändiga att placera vid vatten för att fungera.
 4. Utvidgning av pågående verksamhet: Det kan vara skäl för dispens att utvidga en pågående verksamhet, såsom hamnanläggningar eller campingplatser som inte kan expandera utanför strandskyddade områden. Dispensen gäller dock inte för byggande av bostäder.
 5. Angeläget allmänt intresse: Åtgärder som tillgodoser kommunala behov av tätortsutveckling, infrastrukturanläggningar, anpassning av miljön för bättre tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar eller åtgärder som främjar frilufts-, naturvårds-, miljövårds- eller kulturhistoriska intressen kan vara skäl för dispens.
 6. Annat mycket angeläget intresse: Mycket speciella omständigheter som är mer eller mindre unika till sin karaktär och innefattar både allmänna och enskilda intressen kan utgöra grund för dispens. Dock ska tillämpningen vara särskilt restriktiv när det gäller enskilda ärenden.

En dispens måste vara förenlig med strandskyddets syften och får således inte strida mot dess avsikter.

LIS-områden

I Ronneby kommun har en så kallad LIS-plan tagits fram där förkortningen LIS står för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. I de områden som utpekas enligt denna plan, belägna vid sjöar och vattendrag, kan bebyggelse och exploatering tillåtas utan att särskilda skäl krävs, under förutsättning att det bedöms främja landsbygdsutvecklingen enligt målsättningarna i LIS-planen.

Här hittar du Ronneby kommuns LIS-plan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Strandskyddsprövning för enskilt avlopp

Om du planerar att anlägga ett enskilt avlopp och din fastighet ligger inom strandskyddsområde, kan det krävas en dispens från strandskyddsbestämmelserna för att genomföra åtgärden. Strandskyddsprövning för enskilt avlopp sker i samband med din ansökan om att anlägga ett enskilt avlopp. Det innebär att du inte behöver ansöka om strandskyddsdispens för åtgärderna separat.

Här hittar du mer information om Enskilt avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När ska jag söka strandskyddsdispens hos Länsstyrelsen?

Vattenverksamhet

Åtgärder som utförs inom vattenområden, det vill säga områden som täcks av vatten vid högsta förutsägbara vattenstånd, kan kräva tillståndsprövning eller anmälan enligt kapitel 11 MB. För att erhålla tillstånd eller göra en anmälan vänder man sig till Länsstyrelsen i Blekinge län.

Vid anmälningspliktig vattenverksamhet görs en ansökan om strandskyddsdispens samtidigt som man anmäler vattenverksamheten till Länsstyrelsen. Om åtgärden är tillståndspliktig behöver man inte söka dispens från strandskyddet separat, eftersom dispensen blir en del av tillståndsprövningen.

Mer detaljerad information hittar du här på Länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övriga åtgärder, statligt skyddade områden och ansökan om att upphäva strandskyddet

Länsstyrelsen beslutar om dispens för åtgärder som rör byggande av allmänna vägar, järnvägar och försvarsanläggningar. Länsstyrelsen har även befogenhet att fatta beslut om dispens för åtgärder inom statligt skyddade områden. Exempel på sådana områden inkluderar nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden, kulturreservat, Natura 2000-områden, biotopskyddsområden och landskapsbildsskyddsområden.

I vissa fall kan Länsstyrelsen också besluta om att upphäva strandskyddet i ett område. Detta görs under vissa förutsättningar, till exempel om det är tydligt att strandskyddet inte längre är relevant för att uppnå dess syften, om vattenytan för en sjö är ungefär ett hektar eller mindre, eller om ett vattendrag är cirka två meter brett eller smalare. Mer detaljerad information om dessa kriterier finns i 7 kapitel 18 § i MB.

Om man anser att man uppfyller dessa kriterier och att strandskyddet bör upphävas i ett specifikt område, kan man ansöka om detta hos Länsstyrelsen.

Här hittar du ytterligare information och blanketter på Länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att söka strandskyddsdispens hos kommunen

Planerar du att genomföra en åtgärd som omfattas av förbud, eller en annan betydande åtgärd inom strandskyddat område, som kan inskränka strandskyddets syften behöver du ansöka om strandskyddsdispens.

Ansökan görs till miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommun. Här hittar du E-tjänsten för ansökan om strandskyddsdispens. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Följ sedan de givna anvisningarna.

För att ett beslut om dispens ska kunna tas ska det finnas minst ett särskilt skäl eller att åtgärden bidrar till landsbygdsutvecklingen i enlighet med utpekade LIS-områden. Av ansökan ska det även framgå att åtgärden inte kommer i konflikt med strandskyddets syften.

En ansökan om strandskyddsdispens ska minst innehålla följande:

 • skalenlig situationsplan där åtgärden tydligt ritas ut (lämplig skala är 1:1 000 eller 1:2 000),
 • översiktskarta där fastigheten syns (lämplig skala är 1:10 000),
 • en beskrivning av den åtgärd som dispensen avser, till exempel storlek, placering, behov av att gräva eller fylla ut, med mera,
 • det eller de särskilda skäl som hänvisas till enligt 7 kap. 18 c § MB, eller hänvisning till LIS-områden,
 • foton, ritningar eller annat beskrivande underlag
 • om du så önskar, kan du bifoga ett förslag på tomtplatsavgränsning.

Kartor för underlag i ansökan kan skapas förslagsvis genom Lantmäteriets karttjänst.

Här hittar du Lantmäteriets karttjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tomtplatsavgränsningen

I beslutet om strandskyddsdispens ska en specificering av den framtida tomtplatsen inkluderas. Avgränsningen ska tydligt framgå i beslutet och markeras på en karta. I praktiken innebär detta att kommunen fastställer det område där markägaren kan utöva sin hemfridszon, till exempel genom att sköta trädgården och anlägga rabatter, samt var allemansrätten börjar gälla. Tomtplatsavgränsningen utgör den del av fastigheten som är ianspråktagen och dit allmänheten inte har tillgång historiskt sätt och för närvarande.

Den fastställda tomtplatsen ska utformas så att den möjliggör en ändamålsenlig användning av huvudbyggnaden och dess tillhörande anordningar. Området kommer även att ha en viss styrande effekt på framtiden eftersom komplementbyggnader eller andra anordningar så långt det är möjligt ska placeras inom den fastställda tomtplatsen. Vanligtvis görs tomtplatsavgränsningen runt fastighetens huvudbyggnad vilken genererar hemfridszonen.

Om det finns invändningar mot den beslutade tomtplatsen kan sökanden överklaga hela dispensbeslutet eller bara den delen som innefattar beslutad tomtplats. Sökanden är också välkomna att, i samband med dispensansökan, lämna förslag på tomtplatsavgränsning som kommer tas i beaktan vid prövningen inför beslut.

Fri passage

Mellan strandlinjen och tomtplatsen ska det finnas ett område där allmänheten fritt kan passera. Detta område är också av betydelse för att bevara livsvillkoren för djur och växter. Lagstiftningen specificerar inte en exakt bredd för fri passage mellan strandlinjen och tomtplatsen, men den brukar generellt vara cirka 25 meter som minst.

Endast i områden där det redan är omöjligt att upprätthålla fri passage kan man undgå detta krav.

Undantagsregler

Inom ett strandskyddat område är kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad tillåtna inom 15 meter från huvudbyggnaden, förutsatt att de inte placeras närmare strandlinjen än 25 meter och att de genomförs inom en sedan tidigare beslutad tomtplats.

I de fall där det inte finns ett dispensbeslut som anger en tomtplats, krävs det att förutsättningarna enligt 7 kap. 17 § punkt 1 MB är uppfyllda för att undantaget ska gälla.

Ekonomibyggnader eller andra anläggningar och åtgärder som är nödvändiga för näringsverksamhet inom jordbruk, skogsbruk, fiske eller renskötsel omfattas också av undantagsreglerna som framgår av 7 kap. 16 § punkt 1 MB.

Giltighetstid och laga kraft

En beviljad strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet fick laga kraft. Dispensbeslutet får laga kraft först när Länsstyrelsen beslutat att inte överpröva beslutet. Tiden för överprövning är tre veckor och räknas från den dag då kommunens dispensbeslut kommit in till Länsstyrelsen.

Fler regler att tänka på

Det är främst den som planerar och utför en åtgärd som har ansvaret för att undersöka vilka tillstånd och lov som krävs för att genomföra åtgärden. Ibland kan det vara nödvändigt att söka både dispens och andra tillstånd enligt olika lagstiftningar än strandskyddsföreskrifterna när man planerar att bygga eller ändra något på sin fastighet.

Till exempel kan uppförandet av en ny byggnad kräva både bygglov och strandskyddsdispens. Dessa tillstånd måste sökas separat. Om byggnaden ska placeras nära ett fornminnesområde kan det även krävas ett särskilt tillstånd från Länsstyrelsen.

För att ta reda på om den åtgärd du tänker utföra kräver bygglov eller anmälan, ta kontakt med bygglovsenheten. Kontaktuppgifter finner du nedan.

Om du redan idag vet att åtgärden kräver lov eller anmälan går det bra att göra en ansökan här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om bygglov och bygglovsprocessen här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Olovlig åtgärd inom strandskyddat område

Anmälan om misstanke av överträdelse

Om du misstänker att en åtgärd har utförts inom ett strandskyddat område utan att en dispens har beviljats, har du möjlighet att anmäla detta. I din anmälan kan du välja att vara anonym eller att ange namn och kontaktuppgifter. Miljö- och byggnadsförvaltningen är ansvarig för att genomföra tillsyn och säkerställa att lagstiftningen följs samt att eventuella felaktigheter och brister åtgärdas.

Förvaltningen inleder en granskning när någon skickar in en tillsynsanmälan. Om du vill skicka in en anmälan om misstankar om överträdelse av strandskyddsbestämmelser så gör du det här i E-tjänster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Möjlighet att ansöka dispens i efterhand

Om du har genomfört byggnads- eller andra åtgärder på din fastighet som kräver dispens från strandskyddsreglerna, kan du ansöka om dispens i efterhand. Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte finns någon garanti för att dispens kommer att beviljas. Det krävs fortfarande ett särskilt skäl för att bevilja dispens och åtgärden får inte påverka strandskyddets syften negativt. Din ansökan behandlas på samma sätt som om byggnaden eller åtgärden inte hade funnits.

Att bryta mot strandskyddsreglerna kan utgöra ett brott mot områdesskydd enligt 26 kap. MB. Kommunen har en skyldighet att göra en åtalsanmälan till Polis- eller Åklagarmyndigheten om det finns misstankar om ett sådant brott. Kommunen tar inte ställning till om ett brott faktiskt har begåtts utan det är upp till åklagaren att bedöma. Åtalsanmälan ska göras oavsett om dispens kan beviljas i efterhand eller inte.

Om åtgärden omfattas av anmälan eller lov enligt plan- och bygglagen (2010:900) kommer bygglovsenheten underrättas och ett tillsynsärende kommer att skapas.

Det kan bli nödvändigt för fastighetsägare att ta bort anläggningar, byggnader eller återställa naturområden. Kontrollen av detta finansieras genom avgifter, vilket innebär att de som har byggt om och till utan dispens är ansvariga för att betala för den tid som kommunen lägger ner på ärendet.