Strandskydd

Strandskyddet har kommit till för att värna både det rörliga friluftslivet och livsmiljöer för djur- och växtlivet runt våra hav, sjöar och vattendrag.

Orörda strandmiljöer ger vackra landskapsbilder, natur- och kulturupplevelser samt möjligheter till en mängd aktiviteter. Strandskyddet är en förstärkning av allemansrätten och möjliggör att även de som inte äger mark får tillgång till strandmiljöerna. Allmänhetens rätt att ta sig fram längs stranden är mycket stark. Stranden är också viktig för djur- och växtlivet. Många arter är beroende av de livsmiljöer som bildats i strandområdena såväl på land som i vattnet.

Var gäller strandskyddet?

Strandskydd gäller vid hav, sjöar och vattendrag (Miljöbalken 7 kap. 13 §). Det generella strandskyddet är 100 meter från strandkanten och inkluderar även undervattenmiljön.

Sedan i juni 2021 omfattas delar av Ronneby kommuns kust av utvidgat strandskydd. Det innebär att strandskyddet är utvidgat från 100 meter upp till 300 meter från strandkanten längs delar av kusten, beslutet omfattar även undervattenmiljön. Beslutet är överklagat av Ronneby kommun, men gäller tillsvidare.

Kontakta kommunen eller Länsstyrelsen Blekinge län för att få information om inom vilka områden strandskyddet är utvidgat.

Begränsningar

Strandskyddet innebär en begränsning för hur vårt lands strandområden får bebyggas och på annat sätt tas i anspråk. En dispens från strandskyddet kan bara ges om det finns så kallat särskilda skäl för att bevilja dispensen.  Vilka särskilda skäl som får användas vid strandskyddsdispens regleras i Miljöbalken. Det är bara de särskilda skäl som anges i 7 kapitlet 18 c § som får anvädas vid dispens, inga andra skäl.

18 c § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

LIS-områden

I Ronneby kommun har en så kallad LIS-plan tagits fram där förkortningen LIS står för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. I utpekade områden vid sjöar och vattendrag kan bebyggelse och exploatering tillåtas om det bedöms gynna landsbygdsutveckling enligt LIS-planens målsättning även om inget särskilt skäl enligt Miljöbalken 7 kap § 18c finns. Här hittar du Ronneby kommuns LIS-plan.

Att söka strandskyddsdispens

Planerar Du att göra något som är förbjudet enligt strandskyddslagen behöver Du ansöka om så kallad strandskyddsdispens. Ansökan ställs till Miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommun. För att nämnden ska kunna besluta om dispens ska det i ansökan anges minst ett särskilt skäl samt framgå att åtgärden inte kommer i konflikt med strandskyddets syften. De särskilda skälen är sex stycken och finns uppräknade i Miljöbalken 7 kap § 18c. Några andra skäl finns inte.

En ansökan om strandskyddsdispens ska minst innehålla följande:

  • Skalenlig situationsplan där åtgärden tydligt ritas ut (lämplig skala är 1:1000 eller 1:2000).
  • Översiktskarta där fastigheten syns (lämplig skala är 1:10000).
  • En beskrivning av den åtgärd som dispens avser. Till exempel storlek, placering, behov av att gräva eller fylla ut med mera.
  • Det eller de särskilda skäl som hänvisas till enligt Miljöbalken 7 kap § 18 c.
  • Kartunderlag med tomtplatsavgränsning, foton, ritningar eller annat beskrivande underlag.

Beslutande myndighet

Strandskyddet är sedan 2009 en kommunal angelägenhet vad gäller tillsyn och att gripa in vid överträdelse samt att fatta beslut om dispenser. Kommunfullmäktige i Ronneby kommun har delegerat beslutanderätten i dispensärenden till Miljö- och byggnadsnämnden. Beviljade dispenser prövas av Länsstyrelsen.

Giltighetstid och laga kraft

En beviljad strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har  påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet fick laga kraft. Dispensbeslutet får laga kraft först när Länsstyrelsen beslutat att inte överpröva beslutet. Tiden för överprövning är tre veckor och räknas från den dag då kommunens dispensbeslut kommit in till Länsstyrelsen.

Bra att veta

I områden som omfattas av andra områdesskydd enligt 7 kapitlet i Miljöbalken är det Länsstyrelsen i Blekinge län som är ansvarig myndighet för strandskydd. I områden med detaljplan är strandskyddet i de flesta fall utsläckt och ersatt med bestämmelser i planen. Fråga miljö- och byggnadsförvaltningen om vad som gäller för just ditt område.