LIS-områden (översiktsplan 2006)

Ronneby kommun har upprättat ett tematiskt tillägg för den gällande översiktsplanen 2006 med inriktning på landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden) i Ronneby kommun, Blekinge län.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden syftar till att peka ut områden i strandnära lägen som bör kunna bebyggas om de främjar landsbygdens utveckling. Planen pekar ut sjöar och vattendrag där en lättnad i strandskyddet skulle kunna vara möjlig enligt Ronneby kommun. Ett utpekande av LIS-område innebär däremot inte ett automatiskt ett Ja till en strandskyddsdispens.

I ett LIS-område ska stranden alltid lämnas fri med en passage på minst 25 meter precis som i andra strandskyddsområden för att tillgodos allmänhetens- och djur och växtlivets behov. Främst har sjöar i kommunens norra delar pekats ut.

De kriterier kommunen använt vid utpekandet är att det inte ska finnas några motstående intressen såsom riksintressen, naturreservat, skyddsvärda natur - och vattenmiljöer, samrådsområde Försvarsmakten, utpekade områden för vindkraft exempelvis. Platserna ska ha god tillgänglighet (det vill säga farbar väg med relativt bra koppling till det större vägnätet) och vara attraktiva naturmiljöer.

Antagande av tematiskt tillägg om LIS

LIS-planen antogs av Kommunfullmäktige 2013-11-28 § 255 och beslutet vann laga kraft 2013-12-26.