Planeringsstrategi 2022

Kommunfullmäktige beslutade 2022-10-27, § 204, att anta Planeringsstrategi för Översiktsplan Ronneby 2035. I planeringsstrategin ska kommunfullmäktige bedöma i vilken utsträckning översiktsplanen är aktuell. Det är översiktsplanen i dess helhet som ska bedömas.

Lagändringar från 1 april 2020 i Plan- och bygglagen innebär att kommunen ska göra en aktualitetsprövning av gällande översiktsplan genom att ta fram en planeringsstrategi. Det innebär att Ronneby kommun under perioden från ordinarie val till Kommunfullmäktige år 2022 fram till senast 11 september 2024 antingen ska ha antagit en planeringsstrategi eller en ny översiktsplan. Om detta inte genomförs inom tidsramen upphör översiktsplanen att vara aktuell. Med hänsyn till kravet om en antagen översiktsplan senast den 11 september 2024 väljer Ronneby kommun att först anta en planeringsstrategi efter valet 2022 och därefter påbörja arbetet med en ny översiktsplan.

Planeringsstrategin har tagits fram utifrån förutsättningen att det redan finns ett beslut om att upprätta en ny översiktsplan.

Sammanfattande bedömning

Utifrån innehållskraven i PBL 3 kap. bedöms gällande översiktsplan i huvudsak vara aktuell.
Flera av de tillhörande tematiska tilläggen och underlagen är däremot i behov av revidering och behöver tydligare relatera till nya planeringsförutsättningar. Det har också sedan 2018 tillkommit nationell lagstiftning och lokala styrdokument som gör att andra prioriteringar kan behöva göras och att vissa ämnesområden behöver utvecklas eller tillkomma i en ny översiktsplan. Vissa lokala planer, strategier och liknande har också ersatts eller slutat gälla sedan 2018.

Rutin för framtagande av planeringsstrategi

Planeringsstrategin ska i fortsättningen arbetas fram efter varje ordinarie val, under den kommande hösten. Det innebär att översiktsplanen utvärderas tidigt under mandatperioden och att ett kontinuerligt uppföljningsarbete av denna sker.

Planeringsstrategins omfattning kan komma att variera. Innehållet och möjliga aktiviteter från planeringsstrategin bör arbetas in i verksamhetsplaner för mandatperioden.