Bostadsförsörjningsprogram (2018)

Arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet utgår från Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Syftet med planeringen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Just nu pågår arbetet med att uppdatera bostadsförsörjningprogorammet för Ronneby kommun. Här kan du läsa mer om förslaget till bostadsförsörjningsstrategi.

Antagande av bostadsförsörjningsprogrammet

Kommunfullmäktige antog bostadsförsörjningsprogrammet den 22 februari 2018 § 33.

Programmets mål är att eftersträva balans mellan tillgång och efterfrågan av bostäder i kommunen. Det gäller behovet av hyresrätter, bostadsrätter, småhus och tomter för eget byggande. Analyser av befolkningsökning pekar på en befolkningsökning i kommunen till ca 31 000 invånare fram till 2020. Det skulle innebära att det behövs ca 650 nya bostäder i kommunen fram till 2020 och ytterligare 450 nya bostäder fram till 2030. Bostadsförsörjningsprogrammet visar planerade expansionsområden och ger ett underlag för vilken typ av bostäder som behöver planeras i olika områden inom kommunen.