Bostadsförsörjningsprogram (2018)

Just nu pågår arbetet med att uppdatera bostadsförsörjningprogorammet för Ronneby kommun. Du hittar förslaget bostadsförsörjningsstrategi här.

Arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet utgår från Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Syftet med planeringen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Antagande av bostadsförsörjningsprogrammet

Kommunfullmäktige antog bostadsförsörjningsprogrammet den 22 februari 2018 § 33.

Programmets mål är att eftersträva balans mellan tillgång och efterfrågan av bostäder i kommunen. Det gäller behovet av hyresrätter, bostadsrätter, småhus och tomter för eget byggande. Analyser av befolkningsökning pekar på en befolkningsökning i kommunen till ca 31 000 invånare fram till 2020. Det skulle innebära att det behövs ca 650 nya bostäder i kommunen fram till 2020 och ytterligare 450 nya bostäder fram till 2030. Bostadsförsörjningsprogrammet visar planerade expansionsområden och ger ett underlag för vilken typ av bostäder som behöver planeras i olika områden inom kommunen.