Bygglov och bygglovsprocessen

Om du vill bygga ett hus eller göra vissa andra åtgärder måste du ansöka hos oss på kommunen om bygglov. Detta krävs oavsett om det behövs en detaljplan eller inte för området.

1. Förbered dig - behöver du bygglov?

Kraven beror på vad du vill göra och var du ska göra det. Är du ovan vid att söka bygglov - ta hjälp av råden under Att tänka på innan du söker bygglov. Lämna in en komplett ansökan från början så förkortar du handläggningstiden. Bygger du i ett kulturhistorisk värdefullt område eller på en värdefull byggnad kan du behöva tänka till en extra gång om utformningen av byggprojektet.

2. Lämna in din ansökan

Lämna in din ansökningsblankettPDF tillsammans med ritningar och kontrollplan till Miljö- och byggnadsnämnden. Tänk på att det alltid krävs en kontrollplan vid bygglov och rivningslov. I flera fall kan det också krävas en kontrollansvarig. Du kan med fördel skicka in handlingarna digitalt till mbf@ronneby.se.

Kommunens handläggning

När din ansökan kommit in, registreras den. Kommunen går igenom ärendet och om något saknas begär kommunen in kompletteringar. Om allt är bra får du ett mottagningsbevis som visar att ansökan är fullständig och vi börjar handlägga ditt ärende. Då får du också ett ärendenummer och information om vem som handlägger ditt ärende.

Kommunen bedömer om ansökan uppfyller aktuella bestämmelser. I vissa fall skickas remisser till grannar och sakkunniga (till exempel länsmuseets antikvarie, räddningstjänsten). De flesta beslut fattas av handläggaren själv. Större eller komplicerade ärenden beslutas på ett sammanträde av miljö- och byggnadsnämnden.

Hur lång tid tar det?

Du har enligt lag rätt att få ett beslut inom 10 veckor med möjlighet till en förlängning på ytterligare tio veckor vid särskilt komplicerade ärenden.

3. Bygglovbeslut

Bygglovet innebär att vi godkänner det du vill göra. Men innan du börjar måste du vänta på ett startbesked. Vid enklare ärenden, till exempel för en mindre tillbyggnad, kommer startbeskedet samtidigt som bygglovet.

Men i de flesta fall får du ditt startbesked efter ett tekniskt samråd med handläggaren, där ni bland annat går igenom hur du ska genomföra projektet.

Läs noga i bygglovbeslutet vad som gäller för ditt lov!

4. Tekniskt samråd

När du fått bygglov tar du kontakt med handläggaren som bokar in dig och din kontrollansvarige till ett tekniskt samråd. Senast då ska du lämna in de tekniska handlingar som krävs för att handläggaren ska kunna ta ställning till om det går att ge startbesked för bygget.

5. Startbesked - behövs för att få börja bygga

Om allt är i sin ordning efter samrådet får du sedan snabbt ett startbesked från handläggaren. Det är kvittot på att du får lov att starta byggarbetet.

6. Arbetsplatsbesök

Handläggaren ska göra minst ett arbetsplatsbesök om tekniskt samråd har hållits. Den kontrollansvarige ska vara med, gärna också byggherren (som är du).

Under besöket går man bland annat igenom hur kontrollplanen och bygglovet följts och kontrollerar att inget uppenbart strider mot byggreglerna. Efter besöket skickar handläggaren ett protokoll om besöket.

7. Slutsamråd

Du ska i god tid meddela din handläggare hos kommunen när ditt byggprojekt börjar bli färdigt. Handläggaren kallar sedan dig och din kontrollansvarige till ett slutsamråd.

Vid detta slutsamråd går ni igenom hur kontrollplanen och andra villkor som står i startbeskedet har följts. Den kontrollansvariges dokumentation och annat som visar hur arbetet har utförts granskas. Utifrån det diskuteras förutsättningarna för att du ska få ett slutbesked. Det kan till exempel handla om att kompletterande handlingar som relationsritningar eller brandskyddsdokumentation måste lämnas in.

8. Slutbesked - måste finnas innan byggnaden får användas

När du som byggherre har visat att alla krav är uppfyllda godkänner handläggaren byggprojektet med ett slutbesked. Det är ett mycket viktigt dokument, eftersom byggnaden eller åtgärden inte får tas i bruk utan detta.

Vilka handlingar du som byggherre behöver lämna in till kommunen inför beslutet om slutbesked framgår redan i startbeskedet. Du kan kontakta din handläggare om du har frågor om detta.