Kontrollplan

På denna sida kan du läsa mer om vad en kontrollplan är och hur den ska användas i samband med bygg-, mark- eller rivningslov. Kontrollplanen ska omfatta de kritiska moment som kan uppstå i samband med projektering och genomförande av byggnadsåtgärder eller i samband med rivning.

Enligt plan- och bygglagen (2010:900, PBL) ska en så kallad kontrollplan upprättas för alla åtgärder som kräver lov eller anmälan. Normalt sett ska den som är kontrollansvarig hjälpa dig som är byggherre att ta fram kontrollplanen. Men om den åtgärd du tänker utföra faller under vad som i 16 kapitlet 10 § (PBL) kallas små åtgärder krävs normalt sett ingen kontrollansvarig. Detsamma gäller vid små ändringar av en- och tvåbostadshus.

I sådana fall måste du själv ta fram ett förslag till kontrollplan, vilket beskrivs i broschyren Information till kontrollplan för små åtgärder Pdf, 284.2 kB, öppnas i nytt fönster..

Referens för kontrollplanen

För varje kontrollpunkt ska det framgå mot vilken lagtext, föreskrift eller beslutsskrivelse som kontrollen ska ske. Detta noteras i kolumnen "Kontrollresultat ska motsvara" på kontrollplanen. På sista sidan i broschyren står förslag på lämpliga referenser inom parantes efter respektive förslag till kontrollpunkt.

Nedan följer en beskrivning av de förslag till referens som förekommer i broschyren och vad kontrollerna innefattar.

BBR

BBR är en förkortning för Boverkets Byggregler, BBR. Du hittar den senaste utgåvan på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller längst ned på denna sida under rubriken Relaterad information. BBR innehåller handfasta riktlinjer.

Tillgänglighet

Avsnitt 3, till vardags ofta kallat BBR 3, behandlar tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen. Med ”tillgänglighet” och ”användbarhet” används i detta avsnitt menas ”tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga”. Anledningen till att detta ska beaktas, även om du själv som byggherre möjligen inte lider av någon sådan funktionsnedsättning i detta skede, är att många kostsamma efteranpassningar kan undvikas helt utan merkostnad om ett möjligt framtida behov beaktas redan i bygg- eller renoveringsskedet.

Brandsäkerhet (BBR 5)

Avsnitt 5 i BBR, ofta hänvisat till som BBR 5, är ett av de mest omfattande avsnitten och avser brandskyddet. I fråga om byggåtgärder som inte kräver en kontrollansvarig, där vårt broschyr- och blankettmaterial kan vara en hjälp för den byggherre som själv vill upprätta ett förslag till kontrollplan, är det huvudsakligen avsnitt 5:5 och 5:6 som bör beaktas i kontrollplanen. Dessa båda avsnitt behandlar skydd mot utveckling och spridning av brand och brandgas respektive skydd mot brandspridning mellan byggnader.

Ventilation (BBR 6:2)

Avsnitt 6:2 i BBR, vanligen kallat BBR 6:2, avser luftbehandling inom byggnader, med avsikten att byggnader och dess installationer ska utformas så att de kan ge förutsättningar för en god luftkvalitet i rum där människor vistas mer än tillfälligt. Kraven på inneluftens kvalitet ska bestämmas utifrån rummets avsedda användning. Luften får inte innehålla föroreningar i en koncentration som medför negativa hälsoeffekter eller besvärande lukt. I fråga om byggåtgärder som inte kräver en kontrollansvarig, där vårt broschyr- och blankettmaterial kan vara en hjälp för den byggherre som själv vill upprätta ett förslag till kontrollplan, avses huvudsakligen möjligheten till tillförsel av ny friskluft och borttransport av odörer och fukt

Fukt (BBR 6:5)

Fuktrelaterade föreskrifter finns i avsnitt 6:5 i BBR, i vardagligt tal också hänvisat till som BBR 6:5. Här finns riktlinjer för både utvändigt fuktskydd, såsom tätskikt på tak och plåtbeslagning, samt invändigt fuktskydd såsom diffusionstätning i väggar och tätskikt i våtrum. Förutsättningen är att byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller hygieniska besvär och mikrobiell tillväxt som kan påverka människors hälsa.

VA-installationer (BBR 6:6 och 6:7)

Byggnader och deras installationer ska utformas så att vattenkvalitet och hygienförhållanden tillfredsställer allmänna hälsokrav och Installationer för avloppsvatten ska utformas så att avloppsvattnet antingen förs bort via allmän va-anläggning eller renas via enskilt avlopp. VA-installationer är ett område som liksom fuktskydd präglas av omfattande branschregler. Även om avsnitten 6:6 och 6:7 i BBR innehåller många konkreta riktlinjer och gränsvärden, bör man av försäkringsskäl se till att följa branschföreskrifterna; gör man det är även kraven enligt BBR uppfyllda.

Brandsäkerhet (BBR 8)

Egentligen avses med denna kontrollpunkt säkerhet vid användning, men eftersom det begreppet ger en oklar bild har vi valt att kalla vårt förslag till kontrollpunkt för ”barnsäkerhet” istället. I de fall åtgärden är av sådan art att det blir viktigt att skapa egna kontrollpunkter för delar av det åttonde avsnittet i BBR, rör det sig sannolikt om en byggåtgärd där det kanske krävs en kontrollansvarig och en mer omfattande kontrollplan än den som avser små och enkla åtgärder. Grundförutsättningen är att byggnader ska utformas så att risken för olyckor såsom fall, sammanstötningar, klämning, brännskador, explosioner, instängning, förgiftningar och elektriska stötar begränsas. Tomter som tas i anspråk för bebyggelse ska utformas så att risken för olycksfall begränsas.

El-installationer

I avsnitt 8 BBR finns ett underavsnitt, 8:8, om skydd mot elstötar och elchocker. Detta tycker vi är så pass viktigt att vi har brutit ur denna kontrollpunkt ur den mer övergripande ”barnsäkerhet” och lagt som ett förslag till särskild kontrollpunkt för el-installationer. Detta är också den enda kontrollpunkt där vi i fråga om enkla åtgärder kategoriskt önskar få in ett intyg över att installationen är säker. Som sådant intyg accepterar vi vanligtvis antingen en så kallad isolationsmätning eller en verifikation som visar att installationen utförts av en behörig elektriker. Den senare verifikationen kan vara ett brevledes intyg från installatören, där dennes certifiering framgår, eller en fakturakopia där det framgår att installatören har den behörighet som krävs.