Förhandsbesked om bygglov

Om man har planer på att bygga något som kräver bygglov kan man först söka förhandsbesked. I förhandsbeskedet prövas om det man vill bygga, till exempel en villa, kan tillåtas på platsen. Då får man ett tidigt besked om möjligheterna för att få bygglov.

Det är vanligast att söka förhandsbesked när man vill bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område. Antingen äger man redan en tomt som man vill bygga på. Eller så har man hittat en obebyggd tomt eller en bit mark som man vill köpa. Om man vill stycka av en bit mark till en ny fastighet krävs oftast ett positivt förhandsbesked för att få göra det.

Om platsen är lämplig att bygga på ger miljö- och byggnadsnämnden ett positivt förhandsbesked. Är den olämplig får man ett negativt förhandsbesked. När man har fått ett positivt förhandsbesked har man två år på sig att söka bygglov. I förhandsbeskedet kan villkor ställas som måste uppfyllas för att ett senare bygglov ska kunna beviljas. Villkoren kan handla om byggnadens placering, storlek, utformning med mera.

Grannar och andra som berörs av ett bygge underrättas och ges möjlighet att yttra sig. I vissa fall skickas ärendet även till Trafikverket, elbolag, Länsstyrelsen och andra berörda myndigheter för yttrande.

Byggande i kulturmiljöer

Om du planerar att bygga ett nytt hus i eller nära en kulturmiljö kan det krävas att ansökan tar hänsyn till de kulturella värdena redan i förhandsbeskedet. Hur detaljrik en ansökan behöver vara beror på vilka kulturvärden som finns på platsen. Det kan handla om allt från hur husen placeras i förhållande till varandra till mer detaljerade frågor om färgsättning och material på tak och väggar. Värt att komma ihåg är att kulturmiljöer finns både både på landsbygden och i tätorterna.

Så söker du förhandsbesked

Ansökan om förhandsbesked kan oftast göras med ett enkelt underlag. Skicka in följande tre handlingar:

  • Ansökan om förhandsbesked på särskild blankett
  • Situationsplan som visar tillfart och byggnadens ungefärliga placering
  • Översiktlig beskrivning av hur vatten, avlopp och dagvatten ska lösas

Ytterligare handlingar kan komma att begäras såsom utredning för buller, höjdmätningar med mera.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett förhandsbesked är reglerad i kommunens Plan- och Bygglovstaxa och är för närvarande år 2021, 4 760 kronor samt avgift för underrättse och expediering. Slutsumman avgörs beroende på hur många sakägare och andra myndigheter som berörs av ansökan. Det är inte ovanligt att slutsumman därför hamnar på ungeför det dubbla när det blir dags för beslut i ärendet.

Om sökande får avslag av miljö- och byggnadsnämnden debiteras tidsersättning samt avgift för underrättse och expediering. Om den som söker förhandsbesked vill ta tillbaka sitt ärende, debiteras den handläggning som gjorts i ärendet samt avgift för underrättse och expediering.

Övriga tillstånd

Ifall då den planerade byggnaden ska placeras inom strandskyddsområde måste man ansöka om dispens från strandskyddet.

I de fall då det inte är aktuellt att koppla ny bebyggelse till det kommunala vatten- och avloppsnätet bör man kontakta Miljö- och hälsoskyddsenheten för att få information om enskilt avlopp.