Blanketter Plan- och Bygg

Här nedanför hittar du blanketter att använda för ärenden hos Plan- och byggenheten. Där finns också en vägledning för hur du utformar din bygglovsansökan. Du kan också använda dig av vår e-tjänsteportal Länk till annan webbplats..

Om du undrar över taxor och avgifter kan du ta del av Ronneby kommuns Plan- och bygglovstaxa under länken Taxor och avgifter. I taxan finns en så kallad N-faktor som i Ronneby kommun är satt till 1,0.

Ronneby kommuns behandling av personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig för att kunna hantera ditt ärende. Syftet med en sådan behandling är för att kunna fullgöra de myndighetsuppdrag som miljö- och byggnadsnämnden sköter.

Vi samlar personuppgifterna via din anmälan/ansökan via blanketterna här, e-post eller övriga vägar som du väljer att kontakta oss på. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter som du skickar in via våra blanketter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas i våra ärendehanteringssystem. De personuppgifter vi behandlar om dig berörs av offentlighetsprincipen eftersom vi är en myndighet. Det betyder att vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnadsnämnden, Ronneby kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post mbf@ronneby.se

Läs mer om dina rättigheter och hur Ronneby kommun behandlar personuppgifter här.

Blanketter