Enskilt avlopp

I Ronneby kommun finns cirka 4 600 enskilda avloppsanläggningar. Utsläppen från de enskilda avloppen påverkar vår omgivning. Bristfälliga avlopp och utsläpp av orenat avloppsvatten medför en risk för människors hälsa och onödigt stora utsläpp av näringsämnen till våra vatten.

Om orenat avloppsvatten når våra dricksvattentäkter medför det en risk för spridning av sjukdomsframkallande bakterier. Utsläpp av avloppsvatten medför också utsläpp av näringsämnen som så småningom når vattendrag, sjöar och Östersjön. Det är framförallt näringsämnena fosfor och kväve som ger upphov till övergödning med algblomning, igenväxning och syrebrist i vattnet som följd.

Fastighetsägarens ansvar

Ägare till fastighet med enskilt avlopp är i miljöbalkens mening verksamhetsutövare för miljöfarlig verksamhet och ansvarig för att avloppsanordningen uppfyller aktuella krav. Fastighetsägaren ska ha kunskap om hur avloppet fungerar och på eget initiativ se till att eventuella brister blir åtgärdade. För projektering, utförande, drift och underhåll av avloppsanordningar ska sakkunnig hjälp anlitas i den utsträckning det behövs.

Krav på ansökan eller anmälan

För att inrätta eller ändra en enskild avloppsanläggning måste man först söka tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden eller i vissa fall göra en anmälan.PDF Man ska sedan invänta ett beslut från miljö- och byggnadsnämnden innan man sätter igång med anläggningsarbetet. Om en avloppsanordning inrättas eller ändras utan tillstånd eller anmälan medför det en miljösanktionsavgift på 5000 kronor alternativt 3000 kronor. Läs gärna mer om vad som krävs för tillstånd eller anmälan.

Avloppsguiden 

På webbsidan Avloppsguiden hittar du mycket information om enskilda avlopplänk till annan webbplats. Avloppsguiden är en nationell kunskapsbank  med oberoende  information riktad till bland annat fastighetsägare och entreprenörer. Avloppsguiden finansieras av de kommuner som går in som medlemmar. Ronneby kommun är medlem.