Enskilt avlopp

I Ronneby kommun finns cirka 4600 enskilda avloppsanläggningar. Utsläppen från de enskilda avloppen påverkar vår omgivning på många sätt. Bristfälliga avlopp och utsläpp av orenat avloppsvatten medför en risk för människors hälsa och onödigt stora utsläpp av näringsämnen till våra vatten.

Om orenat avloppsvatten når våra dricksvattentäkter medför det en risk för spridning av sjukdomsframkallande bakterier. Utsläpp av avloppsvatten medför också att näringsämnen så småningom når vattendrag, sjöar och slutligen Östersjön. Det är framförallt fosfor och kväve som ger upphov till övergödning med algblomning, igenväxning och syrebrist i vattnet som följd.

Fastighetsägarens ansvar

Ägare till en fastighet med enskilt avlopp är ansvarig för att avloppet uppfyller aktuella krav. Att släppa ut avloppsvatten kallas i lagstiftningen för att vara verksamhetsutövare för miljöfarlig verksamhet. Detta betyder att fastighetsägaren ska ha kunskap om hur avloppet fungerar och kontrollera skötseln av sin anläggning med jämna mellanrum. Det innebär också att ägaren på eget initiativ ska se till att eventuella brister blir åtgärdade. Du kan läsa mer om fastighetsägarens ansvar på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ta hjälp av en sakkunnig

När du ska anlägga ett nytt avlopp, har frågor runt driften eller underhåller din anläggning ska en sakkunnig person anlitas i den utsträckning det behövs. Du kan också behöva hjälp av en sakkunnig för att ta fram de ritningar och beskrivningar som behövs för en anmälan eller ansökan. Sakkunnig är den som genom utbildning, yrkeserfarenhet eller på något annat sätt har fått tillräckliga kunskaper för att anlägga ett avlopp.
När anläggningen är färdigställd anmäler man det med fördel här via vår e-tjänst med en Kvalitetsförsäkran och bifogar foton från installationsarbetet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillstånd eller anmälan?

För att anlägga ett nytt avlopp eller ändra ett befintligt måste du först söka tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden eller i vissa fall göra en anmälan. Du ska sedan invänta ett skriftligt beslut från miljö- och byggnadsnämnden före du får sätta igång med anläggningsarbetet. Vänta därför gärna med att köpa in utrustning för att undvika onödiga utgifter.

Du kan ansöka via e-tjänst här. Öppnas i nytt fönster.

Får jag böter?

Om ett nytt avlopp anläggs eller ändras utan giltigt beslut medför det en böter som kallas miljösanktionsavgift. Avgiften kan sättas till 5000 kronor alternativt 3000 kronor. Det är miljö- och byggnadsnämnden som har skyldighet att besluta om miljösanktionsavgiften. Notera skillnaden mot att betala vite.

Att betala vite

Om ett avlopp med förbud att släppa ut avloppsvatten fortsätter att användas kan förbudet kopplas till ett vite. Om avloppet inte åtgärdas eller slutar släppa ut avloppsvatten inom den utsatta tiden som miljö- och byggnadsnämnden beslutat, kommer fastighetsägaren tvingas att betala vite till svenska staten. Det är alltså inte kommunen som tar emot pengarna vid vite eller sanktionsavgift.

Hur går det till?

Hur det går till att anmäla eller söka tillstånd för anläggandet av ett enskilt avlopp kan du läsa om i vårt informationsblad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Dokumentet innehåller följande delar:

  • Allmänt om ansvar och rollfördelning
  • Tillståndsansökan och anmälan
  • Handläggningsrutiner

Vad gäller för mig?

Det krävs alltid tillstånd för att bygga en ny avloppsanläggning med WC eller för att koppla in WC på ett befintligt avlopp där detta tidigare inte funnits. För bad-, disk och tvättvatten (BDT), så kallat ”gråvatten”, krävs i de flesta fall en anmälan istället. En anmälan krävs också för väsentliga ändringar av ett avlopp när avloppsvattnets mängd eller sammansättning förändras. Då Ronneby kommun ligger vid havet krävs däremot tillstånd för bad- disk- och tvättavlopp i kustområdet, söder om den röda linjen på kartan här nedanför.

En karta över Ronneby kommun som visar områden med hög skyddsnivå för enskilda avlopp.

Rent praktiskt är det för fastighetsägaren ingen större skillnad mellan att göra en anmälan eller att söka ett tillstånd. Detta görs på samma blankett och handläggningsrutinen hos kommunen är också i stort sett densamma.

Hög eller normal skyddsnivå?

Oftast är det förhållandena i den omedelbara omgivningen som styr vilken sorts enskilt avlopp du kan ha. Faktorer som närheten till ytvatten, känsliga naturområden och dricksvattenbrunnar påverkar vilken skyddsnivå som behövs. Bedömningen av vilken skyddsnivå som krävs ska alltid göras i det enskilda fallet. I första hand rekommenderas att du diskuterar valet av teknisk lösning med en sakkunnig. Detta då myndigheter inte får föreslå eller rekommendera en särskild avloppsteknik.

Strandskyddsområden

Om du planerar att lägga ditt enskilda avlopp inom 100 meter från havet eller ett vattendrag kan det först krävas en dispens från strandskyddet. Du behöver därför undersöka om avloppsanläggningen kräver strandskyddsdispens före du börjar gräva. Ett beslut om tillstånd att anlägga ett enskilt avlopp innebär inte automatiskt att en strandskyddsdispens ges.

Avloppsguiden 

I Avloppsguiden hittar du mycket information om enskilda avlopp Länk till annan webbplats.. Detta är en nationell kunskapsbank med oberoende information som riktas till bland annat fastighetsägare och entreprenörer. Här hittar du bland annat information om de vanligaste avloppsteknikerna, filmer och en översikt av produkter och avloppslösningar med aktuella marknadspriser. Avloppsguiden finansieras av sina medlemskommuner där även Ronneby kommun är medlem.

Avgift

För tillstånd och anmälan tar Ronneby kommun ut en avgift. Avgiften grundas på handläggningen av avloppsärenden enligt kommunens Taxor och avgifter.