Att tänka på innan du söker bygglov

Det är mycket som du behöver hålla reda på i ett byggprojekt. En bra idé är att ta kontakt med någon av våra bygglovshandläggare på miljö- och byggnadsförvaltningen. Då kan du få råd och tips om vad du behöver tänka på innan du sätter igång.

Ta gärna hjälp av våra handläggare

Varje projekt är unikt. Innan du börjar bygga behöver du ta reda på vad som gäller för just din tomt. Många gånger behöver du ett bygglov med startbesked innan du får sätta igång. Det kan vara en god idé att du redan på idéstadiet kommer till oss på miljö- och byggnadsförvaltningen och pratar om vilka förutsättningar du behöver ta hänsyn till.

Vi kan till exempel hjälpa dig med frågor som:

  • När behöver du bygglov och vad kan du göra själv?
  • Vilka krav ställs på utformning och placering?
  • När behöver du be om grannarnas synpunkter?
  • Om du behöver andra tillstånd förutom bygglov. Till exempel från kommunens miljöenhet, Trafikverket eller kanske dispens från strandskyddet med mera.
  • Vilka handlingar som exempelvis ritningar och beskrivningar som du behöver lämna in till oss. Tänk på att många gånger krävs samma typ av ritningar om du bygger ett nytt enbostadshus, ett fritidshus eller en komplementbyggnad.
  • Frågor om förhandsbesked innan du söker bygglov.

Kulturhistorisk bebyggelse

När du vill bygga i en kulturhistoriskt värdefull miljö kan du ibland behöva experthjälp. Förutom att du kan vända dig till miljö- och byggnadsförvaltningen har du också möjlighet att vända dig till Blekinge läns museum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vad ska jag lämna in?

Till en ansökan om bygglov kan det vara en mängd olika dokument och ritningar som krävs beroende på vad du vill bygga. Några grundläggande krav är följande:

  • Ritningar i rätt skala med fastighetsbeteckning och väderstreck. Tänk på att ritningen ska visa alla delar av ditt projekt.
  • Redovisa färgsättning och materialval.
  • Lämna in ett förslag till kontrollplan.
  • Om en eldstad ingår i projektet behövs också en prestandadeklaration för denna.

Ju mer omfattande eller komplicerat ditt projekt är, desto nogrannare handlingar kan du behöva lämna in.

Vem tar besluten?

Miljö- och byggnadsnämnden har ansvaret för alla bygg-, mark- och rivningslov i Ronneby kommun. De flesta beslut fattas av tjänstemän på miljö- och byggnadsförvaltningen. Större ärenden och sådana som är principiellt viktiga, kontroversiella eller svårbedömda avgör miljö- och byggnadsnämnden på sina sammanträden.

Invänta ditt startbesked

Observera att alla åtgärder som kräver bygglov eller anmälan också kräver ett startbesked! Åtgärden får inte påbörjas utan startbesked, även om bygglov har beviljats eller anmälan har inlämnats och beslutats vara fullständig. Om du börjar bygga eller riva utan startbesked kan detta leda till att du får betala tiotusentals kronor i byggsanktionsavgift, alltså en form av straffavgift!

Konflikter

Nämnden avgör ärenden med konflikter mellan olika intressen. Till exempel fall där grannar haft negativa synpunkter på en ansökan. Avslag på en ansökan beslutas okså oftast av miljö- och byggnadsnämnden. Likadant beslutat nämnden om ärende med anledning av otillåtet byggande, så kallat "svartbygge".