KFR 2020frågor

Här hittar du protokoll och mötestider för nuvarande år.

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor är ett referens-, remiss och samordningsorgan med rådgivande funktioner knutet till socialnämnden.

Funktionshinderrådet har till syfte att

Ordförande
Anna Carlbrant
anna.carlbrant@ronneby.se

  • Verka för jämlikhet och full delaktighet i samhället för personer med funktionshinder.
  • Ge personer med funktionshinder medinflytande och insyn i den del av kommunens verksamhet som berör dem.
  • Ge kommunen möjlighet att samråda med handikapporganisationerna i ett tidigt skede i beredningsprocessen samt att få deras synpunkter i ärenden som berör personer med funktionshinder.

Mötestider 2020

Onsdagar klockan 17:00, 12/2, 8/4, 10/6, 12/8. 14/10 och 11/11

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp