Beslut, insyn och rättssäkerhet

Du har rätt att ta del av alla handlingar och uppgifter som finns hos kommunen tack vare offentlighetsprincipen. Undantag är det som är sekretessbelagt och arbetsmaterial.

Den allra största möjligheten att vara med och påverka utvecklingen i samhället är att utnyttja sin rösträtt vart fjärde år. Du kan också engagera dig politiskt eller inom någon intresseorganisation.

Anslaget är ett viktigt besked

Vid varje sammanträde skrivs det ett protokoll. Protokollet justeras (skrivs under) av ordföranden och en eller två justeringspersoner, allt för att kontrollera att beslutet är riktigt formulerat. Efter justering sätts ett anslag upp på kommunens officiella anslagstavla.

Av anslaget framgår vilket sammanträde det gäller, när protokollet är justerat och när det anslagits. Det framgår även hur länge anslaget anslås (sitter uppe). Anslaget är ett viktigt besked om att protokollet är justerat, och att överklagandetiden (besvärstiden) för de beslut som tagits börjar löpa.

Du hittar sammanträdesprotokoll här på kommunens hemsida. Originalprotokollen förvaras på Stadshuset, Karlshamnsvägen 4 Ronneby, där du också kan begära ut och läsa justerade protokoll.

När kan jag överklaga ett beslut?

Anslaget sitter uppe i tre veckor. Under denna tid har du som kommuninvånare rätt att överklaga. Överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit in till förvaltningsrätten Länk till annan webbplats. inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp. Här kan du läsa mer om att överklaga ett beslut