KFR 2024

Här hittar du protokoll och mötestider för nuvarande år.

Kommunala funktionshinderrådet är ett referens-, remiss och samordningsorgan med rådgivande funktioner knutet till nämnden för arbete och välfärd, tidigare socialnämnden.

Funktionshinderrådet har till syfte att

Ordförande
Therese Åberg
therese.aberg@ronneby.se

  • Verka för jämlikhet och full delaktighet i samhället för personer med funktionshinder.
  • Ge personer med funktionshinder medinflytande och insyn i den del av kommunens verksamhet som berör dem.
  • Ge kommunen möjlighet att samråda med handikapporganisationerna i ett tidigt skede i beredningsprocessen samt att få deras synpunkter i ärenden som berör personer med funktionshinder.

Mötestider 2024

Uppdateras inom kort.

Protokoll 2024

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp