Köldmedier

Köldmedier används i bland annat kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar. Det finns många olika typer av köldmedier.

Om du äger en utrustning med HFC-köldmedier har du ett antal skyldigheter då dessa föreningar bidrar till växthuseffekten.

Den som vill installera en köldmedieanläggning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer måste anmäla detta till miljö- och byggnadsnämnden. Du ska också se till att anläggningen kontrolleras av ett certifierat företag. Årlig rapport om anläggningen ska lämnas in.

Lagstiftning 

En ny EU-gemensam F-gasförordning trädde i kraft den 1 januari 2015 och ny
svensk lagstiftning gäller från 1 januari 2017.

Den lagstiftning du bör känna till är främst förordning (2016:1128) om
fluorerade växthusgaser, förordning (2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen samt F-gasförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nummer 517/2014 om vissa fluorerade växthusgaser).
Se länkarna till längst ner på sidan.

Anmälan till miljö-och byggnadsnämnden

Om du är eller avser att bli operatör av ett köldmedieaggregat som
innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer, ska du innan installation
eller konvertering (byta ut köldmediet mot annat köldmedie i aggregatet) av sådan utrustning
anmälan detta till miljö- och byggnadsnämnden.

Vid planering av nyinstallation ska utrustning väljas med hänsyn till
energieffektivitet, buller samt köldmedietyp och -mängd så att minsta möjliga
miljöpåverkan orsakas.

Läckagekontroll

Alla utrustningar (aggregat) som innehåller fluorerande växthusgaser i
mängder på minst 5 ton koldioxidekvivalenter ska kontrolleras för läckage av
ett certifierat kontrollföretag (kylfirma). Kontrollintervallet varierar med
storleken på aggregatet från var tredje månad för de största och ner till var
tolfte månad för de mindre.

Årlig rapportering

Årsrapport ska lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden tidigast den 1 januari och senast den 31 mars varje efterföljande år för stationära anläggningar eller mobil utrustning som innehåller en sammanlagd köldmediemängd på minst 14 ton koldioxidekvivalenter. Endast aggregat med en köldmediemängd på minst 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska inkluderas.

Årsrapporten ska omfatta föregående kalenderår. Om det på samma fastighet finns flera utrustningar (aggregat) med samma operatör så bildar utrustningarna tillsammans en anläggning. Rapporten ska vara undertecknad av operatören.

Årsrapporten skickar ni in här via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller via e-post till mbf@ronneby.se

Påföljder - miljösanktionsavgifter

Vid överträdelse är miljö- och byggnadsförvaltningen i vissa fall skyldig
att ta ut en miljösanktionsavgift:

 • Ingen anmälan av köldmedia, 5 000 kronor
 • Miljösanktionsavgiften tas ut för varje enskild applikation/utrustning innehållande 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer som installerats eller konverterats utan att tillsynsmyndigheten först underrättats, kontroller har inte utförts inom gällande intervall, 5 000 kronor
 • Miljösanktionsavgiften tas ut för varje enskild applikation/utrustning
  innehållande 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer där föreskrivna
  tidsintervall för läckagekontroll inte följts.
 • Rapporten lämnas in för sent till miljöförvaltningen, 1 000 kronor
 • Kraven på register har inte uppfyllts, 2 000 kronor
 • Om ett icke-ackrediterat kylföretag gör installationer eller utför service m.m. på en anläggning, 10 000 kronor

  Vid upprepad förseelse inom två år, dubblas sanktionsavgiften.

Påfyllningsstopp och begränsningar

Sedan 31 december 2014 är det förbjudet att använda köldmedieutrustning som
innehåller HCFC. Förbudet gäller kylutrustning, luftkonditionering och
värmepumpar om de används yrkesmässigt och där den installerade mängden
köldmedium är mer än 3 kg.

Befintlig utrustning som innehåller HCFC bör skrotas eller konverteras till
ett tillåtet köldmedium.

År 2020 begränsas användningen av köldmedier med GWP-faktor på 2500 eller
högre (till exempel R404A). Dessa köldmedier får då i regel inte användas i utrustning
som nyinstalleras eller fyllas på vid underhåll av kylutrustning med en
fyllnadsstorlek på 40 ton CO2e eller mer. Regenererat eller återvunnet
köldmedium får dock användas fram till 2030.