Kemikalier i butik

I många butiker säljs kemiska produkter som kan vara farliga för människors hälsa och miljön. Du som säljare är ansvarig för att farliga produkter är korrekt märkta och att förvaringen i butiken sker på ett lämpligt sätt.

Farliga kemiska produkter

Därför behövs det goda rutiner för inköp och hantering av kemiska produkter i butiken:

 • Se till att butikens rutiner är väl kända av berörd personal.
 • Kom ihåg att informera ny personal och att gå igenom rutinerna några gånger per år.
 • Kontrollera med leverantörerna så att nya produkter är korrekt märkta innan de tas in i sortimentet.
 • Ha som rutin i butiken att kontrollera de viktigaste märkningsreglerna när en ny produkt börjar levereras.
 • Kontrollera alltid i varje sändning, åtminstone stickprovsmässigt, att barnskyddande förslutningar fungerar när produkten ställs upp i butiken.
 • Tänk på att mindre förpackningar med farliga produkter inte ska förvaras så att småbarn lätt kommer åt dem.
 • Förvara brandfarliga produkter enligt räddningstjänstens anvisningar.
 • Kontakta gärna miljö- och hälsoskyddsenheten om du undrar över något.

Märkning av kemiska produkter

Ansvaret för att märkningsbestämmelserna följs gäller i alla led. Självklart kan inte butiken ha samma ingående kunskap om märkningen av en enskild produkt som tillverkaren/importören, men butiken är ändå ansvarig för att de varor som säljs är korrekt märkta.

Produkter som är farliga för människors hälsa eller miljön är märkta med en farosymbol. Denna kan vara utformad enligt äldre svenska regler eller det gemensammma märkningssystemet inom EU. Tillverkarna/importörerna har lång tid på sig att gå över till den nya märkningen.

Viktiga märkningsregler och regler om förslutning

När det kommer till kemiska produkter är märkningen av vad som finns i förpackningen myct viktig, inte minst för att veta hur produkten ska användas och tas omhand när man är klar.

 • Alla faroklassade produkter måste ha en svensk varningstext.
 • Produkter som är hälsoskadliga ska ha varningsmärkning som man kan känna med fingrarna för att synskadade ska kunna uppfatta den.
 • För vissa förpackningar krävs att produkten ska ha barnskyddande förslutning. Det gäller frätande produkter och hälsoskadliga produkter som kan ge lungskador vid förtäring.
 • Om butiken säljer produkter som inte uppfyller kraven ovan kan en sanktionsavgift på 5000 kronor tas ut.
 • Information om märkning av kemiska produkter hittar du på kemikalieinspektionens webbplats.
 • Reglerna om märkning av kemiska produkter är inte alltid enkla. Tveka därför inte att kontakta oss om du har frågor om märkning av någon produkt!
 • På flaskor är det vanligt med olika typer av så kallade klickkorkar. Ibland är dessa dåligt åtskruvade i tillverkningen, vilket gör att barnskyddet inte fungerar. Detta behöver kontrolleras i butiken. När korken dragits åt brukar den fungera som den ska. Om inte, ta bort förpackningen från butiken och kontakta leverantören.

Förvaring i butik

Vid förvaring av farliga kemiska produkter i butiken ska dessa vara väl avskilda från livsmedel. De kemiska produkterna ska inte heller förvaras så att de är lättåtkomliga för barn under fyra år. Det är särskilt viktigt att tänka på om förpackningarna är små och lätta att hantera för barn.

En annan viktig sak att tänka på vid förvaring av kemiska produkter är att de i många fall är brandfarliga. För dem gäller räddningstjänstens anvisningar om förvaringen.