Kemisk bekämpning

Till kemiska bekämpningsmedel räknas alla kemiska produkter som är avsedda att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer som förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.

Bekämpningsmedel är alltså produkter som är speciellt framtagna för att påverka levande organismer och alla är därmed mer eller mindre miljöfarliga. Många innehåller miljöfarliga ämnen som är svåra att bryta ned. Bekämpningsmedel måste därför vara godkända av Kemikalieinspektionen för att få släppas ut på marknaden.

Målsättningen är att användningen av kemiska bekämpningsmedel i kommunen ska minska. Istället för att använda kemisk bekämpning bör man i första hand använda alternativa metoder som till exempel mekanisk bearbetning, bränning eller hetvatten.

Gamla kemikalier

Tänk på att gamla förbjudna kemikalier inte får användas i hushållet eller i trädgården utan ska lämnas in till en återvinningsstation för att förstöras.

Ogräsrådgivaren

Sveriges lantbruksuniversitets hemsida om ogräs, Ogräsrådgivaren, vänder sig till lantbrukare, trädgårdsodlare, rådgivare, lärare och en växtintresserad allmänhet. Den kommer du till via länken till höger. Det finns också flera böcker som handlar om giftfri odling.

För den som yrkesmässigt ska hantera kemiska bekämpningsmedel krävs i flera fall ansökan om tillstånd eller anmälan till miljö- och byggnadsnämnden.

Bekämpningsmedlet du använder kan spridas från dina växter till grundvattnet och närliggande brunnar och vattendrag.