Biltvätt

Om du tvättar bilen på garageuppfarten eller på gatan rinner vattnet med miljöfarliga ämnen såsom kadmium, zink, krom, nickel, bly, koppar, tensider, olja och bränslerester via dagvattenledningar ut i närmaste sjö eller vattendrag där djur och växter skadas. Det är kanske är där som ni fiskar eller badar på somrarna.

Bäst med automatisk biltvätt eller ”gör-det-själv-hall”

Det bästa du kan göra när bilen ska tvättas är att åka till en automatisk biltvätt eller ”gör-det-själv-hall” med rening som uppfyller Naturvårdsverkets rekommendationer. På moderna biltvättanläggningar finns ett reningsverk för att rena avloppsvattnet från tvätten.

Om du trots allt tvättar av en lätt nedsmutsad bil hemma någon enstaka gång, kan du göra det på en gräsmatta eller på en grusad yta och välja en plats långt bort ifrån dagvattenbrunnar, vattendrag och dricksvattenbrunnar.

  • Välj ett miljöanpassat rengöringsmedel.
  • Använd inget avfettningsmedel.
  • Tvätta bilen när den är varm och det är varmt ute. Tvättmedlen fungerar effektivare då.
  • Vaxa gärna bilen regelbundet. Vaxet gör att smutsen inte fastnar lika lätt på bilen och man behöver inte tvätta så ofta. Det räcker oftast att spola av den med vanligt vatten.

Vad säger lagen?

I miljöbalkens andra kapitel finns allmänna hänsynsregler som gäller alla. Av hänsynsreglerna framgår att det vi gör ska vi göra med den försiktighet som behövs för att inte skada miljön eller människors hälsa. Kemikalier som kan medföra risk för miljö ska undvikas och miljövänligare alternativ väljas. Biltvätt på gatan är inte acceptabelt enligt miljöbalkens regler.