Kemikalieinformation för användare

Produktvalsprincipen gäller alla. I miljöbalken finns produktvalsprincipen. Den innebär att du som använder kemiska produkter som kan vara farliga för hälsan eller miljön måste byta ut dessa om de kan ersättas med mindre farliga alternativ.

Några råd om hur du kan göra

  • Börja med att inventera vilka kemikalier som nu finns i verksamheten. Glöm inte rengöringsmedlen! En vanlig erfarenhet är att det ofta finns många olika produkter som har samma användningsområde. Att begränsa antalet produkter ger bättre överskådlighet och kan innebära ekonomiska fördelar.
  • Se över vad din verksamhet har för behov av olika kemikalier. När du har gått igenom ditt kemikaliebehov, välj med hjälp av säkerhetsdatablad och annan information produkter som
    gör jobbet och samtidigt har så liten hälso- och miljöpåverkan som möjligt.
  • Säkra upp inköpsrutinerna så att inga nya kemikalier kommer in i verksamheten utan en samlad bedömning av behov och hälso- och miljöpåverkan.
  • Se över förvaringen av kemikalier och farligt avfall. Att samla förvaringen till ett fåtal ställen gör det enklare att ordna en säker förvaring. Ingen förvaring nära golvbrunnar!

Att bedöma produktens miljö- och hälsorisk

När du tillämpar produktvalsprincipen ska du i första hand se till produktens miljöpåverkande egenskaper, till exempel om den kan vara allergifram-kallande eller är giftig för vattenlevande organismer, när du jämför med andra alternativ. Välj medel som är så lite farliga för människors hälsa och miljön som möjligt, men som ändå fyller sin funktion.

För de kemikalier som har farosymboler ska det finnas säkerhetsdatablad på arbetsplatsen med information om risker, skyddsåtgärder med mera. Med hjälp av databladen får du en översiktlig vägledning om vilka risker kemikalierna medför och du kan göra riskvärderingar och prioriteringar. Se till att de säkerhetsdatablad du har är aktuella.

Information om olika ämnen och dess effekter på hälsa och miljö kan du söka i Kemikalieinspektionens (KEMI) webbaserade prioriteringsguide (PRIO). Den hittar du på KEMI:s webbplats, www.kemi.se Länk till annan webbplats.. I guiden får du hjälp att prioritera mellan ämnen med olika farliga egenskaper (riskminskningsämnen). Där finns också information om ämnen med särskilt farliga egenskaper som helt bör undvikas, så kallade utfasningsämnen.

Förvaring av kemikalier

Även om mindre skadliga kemikalier valts kan det uppkomma olägenheter och skador om produkten inte hanteras och lagras på lämpligt sätt. Kemikalier ska alltid förvaras så att spill och läckage inte riskerar att komma ut i avlopp eller i omgivningen. För större mängder behövs oftast någon form av invallning för att klara detta.

Om du lagrar kemikalier utomhus behöver du kanske ha ett nederbördsskydd. Du måste också se till så att obehöriga inte kommer åt kemikalierna. Har du frågor om produktvalsprincipen eller kemikaliehantering och -förvaring i din verksamhet, kontakta gärna Miljö- och byggnadsförvaltningen.