Hälsofrämjande och förebyggande arbete

Vi vill att vägen till din framtid ska vara den bästa möjliga. Utöver rätt utbildning betyder det att allt runtomkring ska fungera så att du mår bra, att du kan påverka din vardag och har rätt utrustning för att lösa dina uppgifter. Några av fördelarna har vi samlat här.

Vi ska ha hög undervisningskvalitet och goda relationer. I det dagliga klassrumsarbetet ska eleverna stimuleras i lärandet samt i att samspela med varandra, exempelvis genom gruppstärkande arbetsformer. Lärare och elever diskuterar grundläggande demokratiska värderingar, normer och regler. För att ytterligare öka elevens delaktighet och känsla för skolan ges eleverna möjlighet att påverka skolans miljö, exempelvis genom klass-, program- och elevråd.

På vår skola förväntas alla hälsa på varandra och varje morgon möter personal upp eleverna i skolans entré och tar emot eleverna. Vid raster och luncher rör sig personal bland eleverna och schemaläggningen läggs medvetet så att program har rast tillsammans för att öka inkluderingen.
I klassrummen har läraren en förbestämd bordsplacering till eleverna för att skapa trygghet och studiero. Fördelning av elevskåp mellan de olika programmen sker utifrån ett genus- och integrationsperspektiv. Våra kameror, personliga ID-brickor och slumpmässiga drogtester på samtliga program förstärker trygghetskänslan.

Vårt elevhälsoteam har kontinuerliga elevavstämningar och här finns flexibilitet med extra anpassningar och särskilt stöd. Förutom hälsosamtal genomförs även ett värdegrundsarbete med alla elever i årskurs 1 samt fördjupningsteman med elever i årskurs 2. Heltidsmentorerna arbetar för ett likvärdigt mentorskap för våra elever och vid läsårsstart får alla elever gå igenom Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Elevskyddsombuden utbildas vartannat läsår och varje år genomför vi en trygghetsvandring tillsammans med elevskyddsombuden och elevhälsoteamet, utöver detta besvarar eleverna årligen på en trivselenkät. Våra olika fokusgrupper arbetar för skolans trivsel och anordnar t ex aktivitetsdagar.

ID-bricka