Hantverkare

Här finns information om tillstånd, regler och anmälan för dig som ska starta eller som driver verksamhet som hantverkare.

Tillstånd och ansökningar

Bygglov och startbesked
Uppgifter om hur du söker bygglov och startbesked när du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till i din verksamhetslokal.

Avlopp
Avloppsreningsverken är anpassade för att ta hand om spillvatten som är förorenat motsvarande vad som kommer från hushållen. Om företag behöver släppa ut smutsigare vatten än så, kan man i vissa fall få göra det mot en avgift.

Oljeavskiljare
Oljeavskiljare ska användas av samtliga verksamheter där det förekommer risk för utsläpp eller spill av olja till natur eller avloppsnät.

Miljöbestämmelser
Riktlinjer för företag som bedriver miljöfarlig verksamhet.

Kylanläggningar och luftkonditionering
Vid innehav av köldmedier som finns i kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringar finns det regler att följa.

Brandsäkerhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Vid frågor som gäller eldning och brandfarliga varor i din verksamhet hittar du information på Räddningstjänsten Östra Blekinge.

Uppställning av skyltar, byggcontainer och annat Länk till annan webbplats.
Tillstånd söks hos Polisen, även för t.ex. digitala skärmar, banderoller och annan byggställning. Vid skyltning på planlagt område behöver bygglov sökas.

Vägskyltar för företag

Om du vill ha vägvisning till ditt företag eller inrättning ska du göra en ansökan till Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen.

Parkeringstillstånd

För att ansöka om generell dispens för parkering på allmän platsmark, ska du kontakta Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen.

Brandfarliga varor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Hantering av större mängder brandfarlig vara kräver tillstånd hos Räddningstjänsten Östra Blekinge.

Explosiva varor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Enligt lag krävs tillstånd för den som hanterar eller importerar explosiva varor som sprängämnen, tändmedel, ammunition, krut och pyrotekniska artiklar. Ansökan av tillstånd görs hos Räddningstjänsten Östra Blekinge.

Farligt avfall
Som företagare är du ansvarig för hantera företagets farliga avfall rätt.

Sophämtning Länk till annan webbplats.
Du som driver ett företag är ansvarig för avfallshanteringen.