Oljeavskiljare

Verksamheter där mineraloljor riskerar att släppas ut till dag- eller spillvattennätet ska ha en oljeavskiljare. Utsläpp av vatten som är oljeförorenat kan uppstå vid flera olika verksamheter.

Om oljan når spillvattennätet kan det störa de kommunala reningsverkens biologiska processer och orsaka att föroreningarna passerar reningsverk och hamnar i miljön. Avloppsreningsverken kan säga nej till att ta emot avloppsvatten som skiljer sig från normalt hushållsspillvatten.

Olja som kommer ut i dagvattnet kan förorena sjöar och vattendrag redan vid små mängder.

Så fungerar en oljeavskiljare

Principen för oljeavskiljare bygger på att man utnyttjar att olja är lättare än vatten. Oljan lägger sig ovanpå vattenytan medan slam och tyngre partiklar sjunker och lägger sig på botten. För att oljan ska hinna stiga till ytan är det viktigt att uppehållstiden för det förorenade vattnet är tillräckligt lång. Om vattnet passerar för snabbt går det orenat rakt igenom oljeavskiljaren. Oljeavskiljaren måste med andra ord vara tillräckligt stor för det vattenflöde som leds dit.

Oljeavskiljaren är inte till för att ta hand om kemikalieläckage. Vatten som innehåller andra kemikalier än olja renas inte i en oljeavskiljare. Därför ska kemikalier och oljor som förvaras i en lokal med golvbrunnar stå i eller på en invallning.

För att oljeavskiljaren ska fungera ska du använda självspaltande eller självseparerande avfettningsmedel. Andra avfettningsmedel gör att oljan inte kan skiljas från vattnet. Det beror på att oljedropparna är för små för att kunna stiga till ytan. Avskiljningsprocessen kan förbättras genom att låta vattnet passera genom ett koalescensfilter. I ett sådant filter slås de små dropparna ihop till större droppar. Krav finns på alla nya oljeavskiljare att ett koalescensfilter finns installerad.

Skötsel av oljeavskiljare

En oljeavskiljare behöver kontrolleras för att du ska kunna vara säker på att den fungerar som den ska. Därför ska du regelbundet kontrollera:

  • Oljeskiktets tjocklek
  • Slammängd
  • Utgående vattens renhet
  • Att nivålarmet fungerar (larm och givare)
  • Att vattennivån är högre än utloppets nivå

Du bör kontrollera oljeavskiljaren minst en gång var 6e månad.

Enligt den europeiska standarden för oljeavskiljare, SS-EN 858, ska en oljeavskiljare också genomgå en besiktning minst var 5e år. Syftet är att kontrollera att oljeavskiljaren är tät och att den fungerar som den ska och tillräckligt renar spillvattnet från verksamheten. Besiktning ska göras av ackrediterade kontrollorgan, som har granskats och godkänts av SWEDAC.

För att oljeavskiljaren ska fungera måste tömning av olja och slam göras regelbundet, förslagsvis minst en gång per år. Töm även slamrännor och golvbrunnar. Tänk på att slammet kan behöva tömmas oftare än oljan. Tänk på att slam och olja från tömning av oljeavskiljare, slamavskiljare och golvrännor är klassat som farligt avfall och ska lämnas in till lämplig mottagare.

Kvitton på att oljeavskiljaren har tömts ska sparas och på begäran kunna visas upp för miljö- och byggnadsförvaltningen.

Rutinerna för skötsel av oljeavskiljare enligt ovan ska inkluderas i verksamhetens egenkontrollprogram, vilket syftar till att ge verksamhetsutövaren god kunskap om verksamhetens miljöpåverkan och säkerställa att lagar och regler följs.


Anmälan

Om din verksamhet är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt miljöbalken, är det oftast också anmälningspliktigt enligt miljöbalken att byta eller installera oljeavskiljare. Om det krävs en anmälan ska den ha kommit in minst 6 veckor innan installationen är tänkt att göras.

Blankett för anmälan hittar du här.

Tänk på att göra din anmälan i god tid.