Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet menas all användning av mark, byggnader eller anläggningar som innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller kan medföra andra störningar för människors hälsa eller miljön, som exempelvis buller eller lukt.

Ansöknings- och anmälningsplikt

Verksamheter delas in i olika grupper som bygger på verksamhetens storlek samt hur miljöförstörande verksamheten bedöms vara. För att få driva och anlägga vissa miljöfarliga verksamheter krävs det godkännande från tillsynsmyndigheten. Miljöfarliga verksamheter delas in i

 • Tillståndspliktiga (A- och B-verksamheter)
 • Anmälningspliktiga (C-verksamheter)
 • Verksamheter som är varken tillstånds- eller anmälningspliktiga (U-verksamheter)

Läs mer om detta under Anmälan av miljöfarlig verksamhet.

Kunskapskravet

Enligt miljöbalken är det verksamhetsutövarens ansvar att säkerställa att verksamheten inte påverkar miljön eller människors hälsa negativt och åtgärda eventuella störningar. Därför är det av största vikt att du som verksamhetsutövare känner till den lagstiftning som berör din verksamhet samt har tillräcklig kunskap om hur din verksamhet påverkar omgivningen och hur du motverkar negativ påverkan.

Tillsyn

Miljö- och byggnadsförvaltningen har till uppdrag att kontrollera att verksamheterna i Ronneby kommun följer bestämmelserna i den svenska och europeiska miljölagstiftningen samt genom rådgivning, information och liknande skapa förutsättningar för att dessa bestämmelser ska kunna följas. Denna kontroll görs genom tillsyn, där vi tillsammans går igenom hur verksamheten arbetar, att verksamheten följer lagen och att det finns en uppdaterad egenkontroll. Tillsynen finansieras genom avgift. Läs mer under Miljötillsyn.

Egenkontrollprogram

Enligt miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet ha ett egenkontrollprogram. Egenkontroll är ett verktyg som ger en samlad överblick över hur din verksamhet påverkar miljön och människors hälsa. Det handlar om att ta fram de rutiner för verksamheten som behövs för att leva upp till lagstiftningens krav på hänsyn till hälsa och miljö. Goda rutiner och en tydlig ansvarsfördelning gör att fel och brister i verksamheten kan upptäckas tidigt - innan skadan har hunnit inträffa. Egenkontrollprogrammet ska bland annat innehålla dessa rutiner och ansvarsfördelning samt vara anpassad till din verksamhet.

Miljö- och årsrapport

Verksamheter med tillstånd från Länsstyrelsen ska lämna in en miljörapport senast den 31 mars året efter det år som redovisningen avser. Detta görs elektroniskt via Svenska miljörapporteringsportalen SMP Länk till annan webbplats..

Vissa anmälningspliktiga verksamheter kan få beslut från miljöförvaltningen med krav på att varje år lämna in en rapport om sin verksamhet, en så kallad årsrapport. De årliga rapporterna ska lämnas in senast 31 mars året efter det år som redovisningen avser. Årsrapporterna ska skickas till miljö- och byggnadsförvaltningen. Årsrapporten är ett sätt att visa att verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning. För en del verksamheter finns det särskilda krav på vad som ska finnas i årsrapporten. Dessa krav framgår då av det beslut som verksamheten har fått.

Följande uppgifter ska normalt finnas med i årsrapporten:

 • Verksamhetens omfattning under året. Exempelvis antal tvättade bilar, mängd förbrukat lösningsmedel eller mängd hanterat motorbränsle.
 • Händelser under året som ändrat verksamhetens miljöpåverkan. Exempelvis olyckor, störningar i driften eller förändringar av verksamheten.
 • Energiförbrukning och eventuella åtgärder som utförts för att påverka förbrukningen.
 • Redovisning av kontroller och mätningar. Exempelvis resultat från vattenprovtagning, bullermätningar, luftmätningar m.m.
 • Kemikalieredovisning i form av en lista över miljö- och hälsofarliga kemikalier som används i verksamheten. I den ska det framgå vilka kemikalier som innehåller:
  • riskminsknings- respektive utfasningsämnen
  • övriga kemikalier som regleras av begränsningar på grund av sin påverkan på omgivningen
 • Redovisning av avfall som uppkommit och hanterats i verksamheten. Avfallsfraktionerna ska beskrivas med EWC-kod enligt avfallsförordning. Det ska också finnas en beskrivning av de transportörer och mottagare som anlitats för att ta hand om avfallet.

Blanketten hittar du i blankettarkivet.