Parkeringstillstånd

För att ansöka om generell dispens för parkering på allmän platsmark, ska du kontakta Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen.