Avlopp

Kommunalt avlopp

Ronneby Miljöteknik AB är det kommunala bolag som ansvarar för det kommunala avloppsnätet i kommunen. Det heter att de är huvudman för den allmänna VA-anläggningen i Ronneby kommun. De ansvarar också bl.a. för utbyggnad av nätet, anslutningar till fastigheter och drift av de kommunala reningsverken.

Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt geografiskt område, verksamhetsområdet. Rätten att använda en allmän VA-anläggning är knutet till fastighet. Huvudman kan också träffa avtal med annan än fastighetsägare om rätt att få använda VA-anläggningen. Som en del i Ronneby kommuns kommunala VA-plan ingår även en utbyggnadsplan för de områden som kommunen har skyldighet att bygga ut VA-försörjning till enligt 6§ Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Där kan man se om man kommer att ingå i verksamhetsområdet i framtiden.

I den allmänna VA-anläggningen ingår vattenverk, avloppsreningsverk, ledningsnät, reservoarer och pumpstationer samt andra anordningar, som krävs för att VA-anläggningen ska fungera på avsett sätt. I den allmänna VA-anläggningen ingår också servisledningar fram till förbindelsepunkter som huvudmannen har bestämt för varje fastighet.

Blanketter som rör vatten och avlopp finner du på Ronneby Miljötekniks webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Är du intresserad av att ansluta dig till kommunalt vatten och avlopp kontakta Miljötekniks kundservice.

Enskilt avlopp

Om en fastighet inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet ansvarar fastighetsägaren själv för att ett lämpligt enskilt avlopp anordnas. Avloppet ska anpassas till verksamhetens behov och platsens förutsättningar. Avloppsanläggningen får inte innebära risk för miljön eller människors hälsa.

Ägaren av en fastighet med enskilt avlopp är i lagens mening verksamhetsutövare för miljöfarlig verksamhet och ansvarig för att avloppet uppfyller gällande krav på miljö- och hälsoskydd. Detta betyder att fastighetsägaren ska ha kunskap om hur avloppet fungerar och kontrollera skötseln av sin anläggning med jämna mellanrum.

För att ändra eller anlägga ett enskilt avlopp krävs tillstånd eller anmälan enligt lag. Detta görs hos Miljö-och byggnadsförvaltningen. Du kan läsa mer om enskilt avlopp och hur ansökan eller anmälan går till på Ronneby kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Du kan hjälpa till!

  • Tänk på att inte förstöra reningsprocessen och avloppsslammet genom att spola ner färger, olja, lösningsmedel, mediciner med mera i avloppet.
  • Köp miljömärkta städprodukter, tvättmedel, smink, hårfärg, målarfärg med mera.
  • Spola inte heller ner fasta föremål som tops, sanitetsskydd eller strumpbyxor. De kan orsaka stopp i pumpar och rör med utsläpp av orenat avloppsvatten som följd.
  • Cigarettfimpar och snus innehåller kadmium och ska inte spolas ner i avloppet utan slängas i soppåsen.
  • Lämna in lösningsmedel och andra kemikalier som blir över till en bemannad återvinningscentral.

Kontakt

Kundservice
Vardagar
0457-61 88 15

Felanmälan
Vardagar (8.00-16.00)
0457-61 89 00

info@miljoteknik.ronneby.se


Övrig tid (16.00-8.00)
0470-467 05