Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling handlar om att bättre leda, styra och utveckla verksamheten, samt att använda resurser på ett så effektivt sätt som möjligt. Det är ett ständigt pågående arbete med exempelvis kvalitet, miljö, rättssäkerhet, informationssäkerhet och innovation.

Så arbetar vi med verksamhetsutveckling inom kommunkoncernen

Verksamhetsutveckling i Ronneby kommun sker genom dialog mellan politiken, tjänstemannaorganisationen och de som bor, lever och verkar i kommunen. Lagändringar och nya direktiv från andra myndigheter är också viktiga delar.

Genom visionen, förhållningssätt, strategier och mål anger politiken riktning för verksamheten, och vad de vill åstadkomma både på kort och lång sikt. Visionen, strategier och mål, tillsammans med nationella regler, lagar och eventuella regionala styrdokument, ligger sedan till grund för planering, uppföljning, analyser och åtgärder. Det är viktigt att samspelet mellan de olika delarna fungerar väl och att allt hänger ihop för att kommunens resurser ska kunna användas på bästa sätt och att de tjänster som kommunen ansvarar för och erbjuder blir så bra som möjligt för dig som invånare. I Ronneby kommuns verksamhetsutveckling ingår:

Styrmodell

Ronneby kommun har en styrmodell som beskriver hur alla delar i styrning och ledning för verksamhetsutveckling ska se ut utifrån planering, genomförande, uppföljning och åtgärder.

Vision och förhållningssätt

Ronneby kommuns vision beskriver riktningen för verksamheten. Förhållningssättet är grundpelaren och vägvisaren i Ronneby kommuns dagliga arbete och vägleder oss kring hur vi ska vara mot varandra och andra vi möter i vårt arbete.

Vision Ronneby och förhållningssätt Ronneby kommun - ronneby.se

Strategiska målområden

De Strategiska målområdena är beslutade i kommunfullmäktige och talar om vad verksamheten ska uppnå.

Kommunens målarbete - ronneby.se

Styrdokument

Styrdokumenten stödjer arbetet att nå målen i form av regelementen, policys, strategier, rutiner med flera.

Styrdokument - ronneby.se

Verksamhetsplanering

Med utgångspunkt från Ronneby kommuns och verksamheternas grunduppdrag genomförs omvärlds- och nulägesanalys som syftar till att identifiera prioriterade utvecklingsområden. Detta görs på organisatorisk nivå utifrån de uppdrag och förutsättningar respektive verksamhet har. Det som framkommer i verksamhetsplanering beskrivs i en årlig verksamhetsplan.

Genomföra

Verksamhetens arbete genomförs utifrån de processer som grundar sig på verksamhetens uppdrag och mål. Lyckad verksamhetsutveckling handlar om själva meningen med att medarbetarna går till sitt arbete varje dag, att de har fokus på dem verksamheten är till för. Nämligen de som bor, lever och verkar i Ronneby kommun.

Uppföljning och analys

Att följa upp resultaten är en viktig del för att få koll på att vi gör det som kunderna sätter värde på och att vi lever upp till vårt uppdrag samt att ha med frågan om vad kan göras bättre. Till det hör bland annat att vi gör egenkontroller för att fånga avvikelser, vi frågar våra kunder vad de tycker och deltar i olika nationella undersökningar.

Jämför resultat - ronneby.se

Åtgärder

Utifrån analyser och uppföljning beslutas om åtgärder som behöver vidtas för att komma vidare i förbättringsarbetet och hur kommande verksamhetsplanering ska se ut.