Styrdokument

Styrdokument är ett stöd för att se till att den politiska styrningen får
genomslag och att verksamheterna möter de som lever, verkar och vistas i
kommunen på ett bra sätt. Tydliga styrdokument är en förutsättning både för funktionen som styrinstrument och för uppföljningen. Styrdokument syftar även till kvalitetsutveckling som ska leda till ständiga förbättringar och ökad
livskvalitet för människor och livskraft för företag och organisationer.

Tydliggör typ av styrning

För att styrning ska vara lätt att uppfatta behöver det vara tydligt vilken sorts
styrning det handlar om, vilken målgrupp styrningen gäller och vilken
beslutsfattare som står bakom. Uppdelningen i olika typer av styrdokument
utgår från detta.

Fyra olika kategorier av styrdokument

Våra styrdokument kan vara av fyra kategorier. Vi har dokument som
beskriver roller- och ansvarsfördelning (organiserande), dokument som
reglerar befintlig verksamhet och vårt förhållningssätt (normerande),
dokument som syftar till förändring och utveckling (aktiverande) och
dokument som beskriver villkor för kommunal service (reglerande).