Ändring av detaljplan för Aspan del av Leråkra 2:4, 2:5, 2:2, 2:21 och 3:3 m.fl.

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan för Aspanområdet i Ronneby kommun. Syftet med planändringen är att ändra bestämmelsen e1 – minsta tomtstorlek i m². Planen bedrivs med standardförfarande. Planförslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Planändringens syfte är att ändra planbestämmelsen e1 – minsta fastighetsstorlek i m2. Anledningen är att den ursprungliga bestämmelsen inte stämmer överens med fastigheternas och arrendetomternas verkliga storlek. Ändringen påbörjades med ett standardförfarande och har inte ändrats. Planen avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Detaljplanen har varit utskickad på samråd till berörda myndigheter och fastighetsägare med flera under tiden 2022-03-26 till och med 2022-04-22. Efter samrådsskedet har ändringar och tillägg gjorts i planhandlingarna och förslaget sändes ut för granskning under tiden 2022-11-18 till och med 2022-12-09. En sammanfattning av inkomna synpunkter samt kommentarer till dessa finns i samrådsredogörelsen och granskningsutlåtandet.

Antagande

Kommunstyrelsen beslutade 2023-03-07 § 75 att anta förslaget till ändring av gällande detaljplan för del av Leråkra 2:4, 2:5, 2:78 och 3:3 m fl. Ronneby kommun.

Planhandlingarna finns tillgängliga i pdf-format under Relaterad information längst ner på denna artikelsida. Du behöver Adobe Reader eller liknande för att kunna ta del av pdf-filer på din dator.

En kommuns beslut att anta en detaljplan får överklagas av den som är berörd av planen och som senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Mark- och miljödomstolen är den första instansen som juridiskt prövar överklagade detaljplaner.

Överklagan

Beslutet att anta förslaget är överklagat till mark- och miljödomstolen.

Hos mark- och miljödomstolen, Växjö tingrätt, har ärendet målnummer P 1982-23.

Kontakta oss

Du är välkommen att ringa stadsarkitekt Helena Revelj på 0457-61 82 27 om du vill ha mer information. Du kan också skicka e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se.

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.