Allmänt om plan- och bygglagen (PBL)

Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, började gälla den 1 januari 2011. PBL består av 16 kapitel och innehåller också övergångsbestämmelser. I övergångsbestämmelserna står det bland annat hur lagen är kopplad till äldre lagstiftning och äldre beslutade detaljplaner.

Det är svårt att ge en sammanfattande bild av PBL. I detta avsnitt vill vi istället ge en övergripande och lite förenklad bild av PBL. Vi lägger fokus på ärenden om lov, förhandsbesked, anmälningsärenden och vilka krav som gäller för åtgärder som varken behöver lov eller anmälan. I detta sammanhang är det framförallt fyra kapitel i PBL som vi tittar på – kapitel 2, 8, 9 och 10 i PBL.

Hänsyn till olika allmänna och enskilda intressen

Kapitel 2 i PBL behandlar olika allmänna och enskilda intressen som gäller när områden ska bebyggas. Det innehåller bestämmelser och villkor för hur områden får bebyggas. I kapitlet står det om allmänna principer och utgångspunkter för hur byggnader får placeras och se ut.

Krav på den bebyggda miljön

Reglerna i kapitel 2 i PBL handlar framför allt om när mark får användas för bebyggelse, med hänsyn till både allmänna och privata intressen. I Kapitel 8 i PBL finns bestämmelser och krav som gäller för den faktiska bebyggda miljön, det vill säga byggnader, tomter och allmänna platser. I detta kapitel finns krav på hur byggnader ska utformas och när dessa krav gäller.

Hur ska du veta vilka krav som gäller?

Många regler i PBL gäller oavsett om du behöver ansöka om lov eller anmälan för åtgärden. Som vi tidigare skrivit, gäller kraven för utformning och de tekniska egenskapskraven för alla byggnadsverk. Kraven gäller alltså inte bara åtgärder som behöver lov eller anmälan. Vissa regler i kapitel 2 i PBL gäller också för byggnader som inte behöver lov eller anmälan. Till exempel får du inte placera en byggnad på ett sätt som kan vara farligt för människors hälsa och säkerhet eller så det innebär stort besvär eller störning på annat sätt.

I lov- och anmälningsärenden görs en granskning innan åtgärderna får utföras. Men om du vill göra en åtgärd som inte behöver lov eller anmälan måste du ändå följa reglerna i PBL. Vi hoppas på att informationen på vår hemsida ska göra det enklare att förstå vilka regler som gäller enligt plan- och bygglagen.