Kamerabevakning på Parkdalaskolan

Här hittar du mer information om kamerabevakningen på Parkdalaskolan

Varför kamerabevakning?

Ronneby kommun arbetar aktivt med att skapa trygghet och studiero på skolorna. Kamerabevakningen ses som ett komplement till andra trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder, i syfte att bidra till att upprätthålla trygghet, minska skadegörelse samt underlätta utredningar av skadegörelse/ misshandel inne på skolan.

Var finns kameror?

På Parkdalaskolan är kameror uppsatta inomhus, i korridorer och öppna ytor.

Vem har tillgång till materialet?

Endast ett fåtal personer har tillgång till materialet – säkerhetsskyddschef, rektor och IT-chef.

Inspelat material omfattas av offentlighets- och sekretesslagen (32 kap) och uppgifterna omfattas av sekretess. Det innebär att material från kamerabevakning inte får lämnas ut till andra än till brottsbekämpande myndigheter i vissa lagstadgade fall.

Inspelningarna innehåller endast bildmaterial – inget ljud kan tas upp.

Inspelningarna lagras lokalt i ett speciellt rum i kommunens lokaler, dit endast de med behörighet har tillgång.

Hur länge sparas materialet?

Materialet sparas i 10 dagar.

Kontaktperson vid frågor om kamerabevakning

Frågor om Parkdalaskolans kamerabevakning kan ställas till skolans rektor eller kommunens säkerhetsskyddschef, som kan nås via kommunens växel på telefon 0457 – 61 80 00.

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden, Ronneby kommun. Kontakt via kommunens växel: 0457- 61 80 00.

Dataskyddsombud

https://www.ronneby.se/om-webbplatsen/om-personuppgifter.html#h-Dataskyddsombud Länk till annan webbplats.

Vilken laglig grund finns för kamerabevakningen på Parkdalaskolan?

Enligt kamerabevakningslagen (2018:1200) och dataskyddsförordningen (GDPR) får kamerabevakning bedrivas när det finns en rättslig grund för detta. Den rättsliga grunden för kameror i skolan är att alla elever, enligt skollagen, har rätt till en trygg skolmiljö. Vid kamerabevakning ska övervakningsintresset alltid vara större än integritetsintresset. Det betyder att kommunen ska väga sina behov och intressen mot det intrång i människors personliga integritet som kamerabevakningen innebär. På Parkdalaskolan handlar det om att öka säkerheten och tryggheten i skolmiljön, vilket kan ses som ett allmänt intresse.

Invändningar eller klagomål gällande kamerabevakningen på Parkdalaskolan?

Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter och kan begära att kommunen begränsar användningen av uppgifterna om dig. Du har också rätt att klaga på hanteringen av personuppgifter. I båda fallen vänder du dig till kommunens dataskyddsombud. Om du inte är nöjd med hur Ronneby kommun hanterat dina invändningar eller klagomål om personuppgiftshanteringen, kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten www.imy.se Länk till annan webbplats..

Om personuppgifter - ronneby.se Länk till annan webbplats.

Mer information
Mer information om vad som gäller för kamerabevakning hittar du på Integritetsmyndighetens webbsida www.imy.se Länk till annan webbplats. .

Länkar:

Policy Kamerabevakning Pdf, 85 kB.

Riktlinjer Kamerabevakning, Ronneby kommun Pdf, 784.4 kB.

Beslut UN 2021-12-15 §183 Pdf, 82.1 kB.