Skolval till förskoleklass

Ditt barn har skolplikt från och med det år barnet fyller sex år. Skolplikten innebär att barn som är folkbokförda i Sverige ska gå i grundskola eller grundsärskola i minst tio år. De tio åren består av förskoleklass följt av årskurserna 1 till 9. Att gå i skolan är kostnadsfritt.

Att välja skola

Alla barn i Ronneby har en garanterad plats i en anvisad kommunal grundskola. Under ditt barns tid i grundskolan kan du välja att söka en annan kommunal skola eller friskola till ditt barn. Antagningen görs i mån av plats på den skola du söker till.

Här kan du göra ditt skolval

Om du behöver hjälp med att göra skolvalet genom e-tjänsten alternativt om du saknar BankID, finns personal från skolan tillgänglig i Kontaktcenter på Stadshuset, Karlshamnsvägen 4, den 9/2 och 13/2 mellan kl. 14.00-16.00.

Om du önskar plats på en annan skola än den ditt barn har blivit erbjuden kommer det inte gå att få skolskjuts. Läs mer om vad som gäller för skolskjuts här: www.ronneby.se/skolskjuts

Vem ska välja?

Du som har ett barn som ska börja förskoleklass ska välja grundskola i skolvalet under tidsperioden 1 februari – 1 mars.

Alla vårdnadshavare till ett barn som ska börja i förskoleklass får under första veckan i februari hem ett brev med information om anvisad skola. I e-tjänsten kan du sen tacka ja till plats på den anvisade skolan. Du kan även lämna önskemål om placering på en annan skola. Om du inte väljer skola kommer ditt barn placeras på anvisad skola, där hen har en reserverad plats.

Vid två vårdnadshavare måste båda skriva under i e-tjänsten, men bara en behöver göra ansökan.

Att välja friskola

Friskolorna har egna ansökningsblanketter och sköter sin antagning själva. Om du vill välja en fristående skola kontaktar du skolan direkt.

Vi ber dig ändå att meddela oss ditt beslut genom att logga in på kommunens e-tjänst och ange att ditt barn ska börja på en fristående skola.

Tidplan för skolvalet

Vad är ett upptagningsområde?

Kommunen är indelad i upptagningsområden. I varje område ligger en kommunal skola. De elever som är folkbokförda och bor i området under skolvalsprocessen inför skolvalet till förskoleklass har förtur till en plats på den skolan.

Verksamhetschef kan fatta beslut att en viss årskurs på en skola är full, elever som söker sig till skolan efter fattat beslut kommer anvisas till annan skola.

Sökbar karta över upptagningsområde:

Klicka på bilden för att komma till en zoombar karta

Upptagningsområdena bygger på befolkningsmängd och elevantal. Utbildningsförvaltningen ser över områdenas gränser regelbundet.

Så här fördelas platserna under skolvalsperioden

I första hand fylls platserna på en skola i skolvalet av de barn som bor inom skolans upptagningsområde. I vissa fall innebär det att skolan blir helt full och att elever från annat upptagningsområde som önskar plats på skolan inte får plats.

Om skolan har möjlighet att ta emot fler elever tillgodoses vårdnadshavarens önskemål enligt följande principer:

    • Elevens rätt att gå i en skola nära hemmet, närhetsprincipen.
    • Placeringen får inte medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.
    • Integrationsaspekten

    Begäran om uppskjuten skolplikt

    Ronneby kommun kan låta ditt barn börja skolan ett år senare om det finns särskilda skäl. Att börja förskoleklass det år ett barn fyller 6 år är obligatoriskt och innebär att skolplikten då träder i kraft. Om det finns särskilda skäl kan skolplikten i undantagsfall skjutas upp ett år (7 kap. 10 § Länk till annan webbplats., Skollagen). Frågan om uppskjuten skolplikt ska prövas av hemkommunen efter att vårdnadshavare har skickat in begäran till mottagande skola. Det är endast vårdnadshavare som kan göra en begäran om uppskjuten skolplikt för barnet.