Fritidshem

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. (Lgr 11)

Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande.  (Lgr 11)

 Fritidshemmet på Listerbyskolan består av två avdelningar.

Lilltellus år F-1  Tel : 0457-61 71 43

Stortellus år 2-6 Tel: 0457- 61 71 28

Verksamheten bedrivs tillsammans vid öppning och stängning samt under loven.