Naturområden och naturreservat

Natur- och kulturreservat bildas för att skydda värdefulla natur- och kulturmiljöer. I naturreservaten ska den biologiska mångfalden bevaras och livsmiljöer för skyddsvärda arter gynnas.

I Ronneby kommun finns många strövvänliga naturreservat som erbjuder fina naturupplevelser. Välj mellan kustlandskap, odlingsmiljö eller skog och sjö. Inom reservaten finns iordningställda strövstigar, ofta med rast- och grillplatser.

Allemansrätten gäller inte inom ett reservat, istället finns särskilda regler för friluftslivet. Dessa föreskrifter finns att läsa på skyltar vid varje reservat. I flertalet reservat betar djur vilket är en förutsättning för att behålla ett öppet landskap. Tänk på att hålla hundar kopplade, att endast grilla på angivna platser och att hålla grindar stängda.

Reservaten förvaltas av Länsstyrelsen i Blekinge län Länk till annan webbplats., utom Södra Brunnsskogen som förvaltas av Ronneby kommun.

Naturvård

Naturvårdens övergripande mål är att bevara biologisk mångfald och att användningen av mark, vatten och annan fysisk miljö är förenlig med en långsiktigt ekologisk hushållning. Detta är en del av arbetet med att uppfylla flera av de nationella kommunala miljömålen.

Bildande av naturreservat och andra naturskyddsobjekt för värdefulla naturområden i skogar, odlingslandskap, våtmarker och vattenmiljöer görs av länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Även kommunen har möjlighet att bilda naturreservat. Det är den myndighet som bildar reservatet som också är skyldig att sköta området och göra det tillgängligt för allmänheten.

Vissa åtgärder i naturen kräver tillstånd eller måste först samrådas med olika myndigheter, i de flesta fall sker det hos Länsstyrelsen i Blekinge län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Miljö- och byggnadsnämnden arbetar för att målen om biologisk mångfald och bevarande av värdefull natur ska uppfyllas vid planläggning av nya områden, tillsyn och annan tillståndsprövning.