Ökad biologisk mångfald

Ronneby kommun arbetar för att öka den biologiska mångfalden i kommunens parker och grönområden. Nu har kommunen fått bidrag från Naturvårdsverket (LONA-medel) för att kunna jobba ännu mer med att gynna vilda pollinatörer. Målet är att den förändrade skötseln och sammansättningen av växter ska skapa ytor med mer artrik flora och fauna av både insekter och växter. Förhoppningsvis ökar den biologiska mångfalden genom fler pollinatörer och rikare djurliv.

Under 2020 började kommunen arbeta med att kartlägga i vilka områden det kan passa att ställa om den traditionella parkskötseln för att öka den biologiska mångfalden. Nu har kommunen sökt och fått medel för åtgärder inom det lokala naturvårdsprojektet (LONA) Biologisk mångfald/pollination från Naturvårdsverket via Länsstyrelsen, för att utveckla arbetet. Syftet med projektet är att öka och främja biologisk mångfald genom ökad vild pollinering samt att öka kunskapen inom området, såväl inom den kommunala verksamheten som hos allmänheten.

Med projektet vill kommunen skapa mer gynnsamma miljöer för olika insekter och vilda pollinatörer. Detta ska uppnås genom att ändra skötseln från traditionell gräsklippning till att skapa mer ängsliknande grönområden. Klippta gräsmattor innehåller ofta få arter medan äng innehåller blommor och örter som humlor, bin och fjärilar tycker om. I anslutning till ytorna ska även insektshotell placeras ut. Flera olika sorters växter och insekter ökar den biologiska mångfalden.

De platser som har valts ut ligger i tätortsnära läge eller i villaområden. Ytorna ska först inventeras och skötselplanerna ska revideras. Därefter ska medarbetarna inom parkenheten utbildas i de nya sätten att sköta ängsytorna. Förhoppningen är även att kunna inspirera villaägare till att förändra skötseln på delar av deras tomter för att öka den biologiska mångfalden. På så sätt kompletteras kommunens ytor vilket gynna växt- och djurlivet ännu mer.

Projektet utgår från kommunens strategiska målarbete som är starkt sammankopplade med Agenda 2030. Som ett led i detta arbete, vilket även bidrar till att nå miljökvalitetsmålen, kommer projektet genomföras fram till 2023. Projektet drivs och genomförs av Ronneby kommuns gatu- och parkenheten. För att kunna genomföra detta projekt kommer kommunen även samverka med olika lokala aktörer.

Här hittar du kartor Pdf, 1.6 MB. över områden där skötseln ska ställas om för att gynna biologisk mångfald. En infomrationsskylt sätts upp i de områden som får en förändrad skötsel. Den ser ut så här.

Du kan läsa mer om hur man kan öka den biologiska mångfalden och andra gröna lösningar på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats..